Project

SL Demonstratie en Pilots - fase 1 - voorbereiding en selectie 2.1

Dit project maakt een selectie van relevante projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer met een duidelijk raakvlak met de klimaatdoelstellingen tot een representatieve set van ondersteunende Lange Termijn Experimenten (LTEs) en Netwerken. Op basis van selectiecriteria en in afstemming met opdrachtgever en betrokken stakeholders worden keuzes gemaakt . Zo kan bestaande infrastructuur snel en efficiënt benut worden voor dataverzameling ten behoeve van vastlegging van de uitgangssituatie bij bedrijven en locaties die al bereid zijn dan wel bezig zijn met testen van bodemgerelateerde klimaatmitigatiemaatregelen.

Duurzaam bodembeheer is in de praktijk cruciaal voor de landbouw en kan bijdragen aan een duurzame bodemvruchtbaarheid, stabiliteit van de productie, stimulering van biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie. Om de praktijk met duurzaam bodembeheer aan de slag te laten gaan en tevens zicht te krijgen welke bijdrage de bodem kan leveren bij het verminderen van het klimaatprobleem, is het nuttig deze bijdrage (i) te stimuleren en ondersteunen in de praktijk, (ii) te toetsen en de resultaten (iii) te demonsteren aan en te delen met boeren, landgebruikers en professionals (loonwerkers en adviseurs). Dit ten behoeve van het realiseren van draagvlak voor verdere implementatie van maatregelen en acties door ondernemers.

Het intensieve land- en grondgebruik heeft in de afgelopen decennia een zwaar beroep gedaan op de kwaliteit van agrarische bodems. Een verbetering van de toestand van de bodem levert voordeel op diverse fronten: opbouw van organische stof, waterregulatie, bodemleven ivm ziektewering, structuur en bijv. voeding voor weidevogels, stabiliteit in opbrengsten, betere benutting van meststoffen etc. Maatregelen voor koolstofopslag zijn, mits juist ingezet, naar verwachting op termijn ook gunstig voor een economisch gezonde bedrijfsvoering, die steeds meer te maken krijgt met weersfluctuaties en -extremen. Mogelijk biedt de klimaatfocus ook perspectief voor de realisatie van een aantrekkelijker landschap (biodiversiteit, hagen) en betere en zekere economische prestaties (inkomen). In Nederland zijn op dit moment reeds een groot aantal bodemgerelateerde lange termijn experimenten (LTEs), demonstratienetwerken en pilots actief. Deze zijn weliswaar in veel gevallen gericht op milieudoelen maar niet altijd gericht op klimaatspecifieke doelen. In deze (bestaande) projecten wordt ook niet altijd de rol van de bodem meegenomen als optie voor het beperken van de broeikasgasemissie uit de landbouw of het opslaan van CO2 in de bodem.

Publicaties