Project

SL Een Nederlandse spectral library voor snelle en accurate bodem koolstofmetingen: investeringen en aanschaf apparatuur 1.4

Voor het onderzoeken en monitoren van de effecten van klimaatverandering en mitigerende maatregelen is het cruciaal om de organische (kool)stof voorraden in de bodem nauwkeurig, snel en betrouwbaar te kunnen meten en tegen lage kosten.

Op dit moment worden de parameters die hiervoor nodig zijn (organische stof, C gehalte in de bodem en de bulkdichtheid) onder andere in project 1.3 met verschillende labmethodes bepaald en moeten voor een goede bulkdichtheidsbepaling ringen worden gestoken. Dit levert nauwkeurige metingen op die geschikt zijn voor rapportage volgens IPCC en UNCCD, maar dit is wel erg tijdrovend en duur. Hierbij is het wenselijk om of een goed mengmonster te nemen of een aantal herhaalde metingen te doen op korte afstand om de korte afstand variatie in organische stof en bulkdichtheid in de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van gewasgroei) te neutraliseren. Dergelijke data is ook input voor de modellen die worden gebruikt en ontwikkeld in bijvoorbeeld project 3.1. Hierbij is een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van belang.  

In de Nederlandse landbouw is bodemverdichting een toenemend probleem, al ontbreekt een landsdekkend beeld van de ernst van de verdichting op dit moment. Om vast te stellen of een bodem verdicht is, zijn gegevens nodig van bulkdichtheid, organische stof en kleigehalte, korrelgrootteverdeling en indringingsweerstand of doorlatendheid. Op basis van organische stof, kleigehalte en korrelgrootte (zandgronden) kan een grenswaarde voor bulkdichtheid worden bepaald. De bulkdichtheid meting geeft dan aan of de bodem verdicht is (daarboven zit) of niet. De te meten gegevens zijn bijna één op één dezelfde als voor het bepalen en monitoren van de bodem C voorraad. Efficiënt meten van de benodigde parameters met een redelijke nauwkeurigheid liefst al in het veld is hiervoor van belang.

Aanschaffen en testen benodigde apparatuur

In dit project wordt de benodigde apparatuur en instrumentarium aangeschaft waarmee de gevraagde verbetering kan worden gerealiseerd in het doen van waarnemingen en de kwantificering van de voorraad bodem organische stof met innovatieve meetmethoden (NIR en MIR) die al in gebruik zijn van een aantal actoren in de landbouw. De technologie zal zo mogelijk worden getest in samenwerking met EUROFINS en bijdragen aan project 1.3 rond de nationals meting van de voorraad bodem C en toepassing in de toekomstige rapportageperioden en aansluiten bij de praktijkwensen rond goedkopere meettechnieken.

Publicaties