Project

SN A2 Gereedschapskist WEcR

De overall ambitie is de additionele CO2 vastlegging te bereiken in het Nederlandse bosbeheer incl houtketen zoals die is opgenomen in het Regeerakkoord ter grootte van 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030. We realiseren ons dat maatregelen in de bos en houtketen tijd vergen en het CO2 effect soms pas over jaren zichtbaar wordt, maar daar staat tegenover dat het effect zeer langdurig kan zijn en er andere positieve effecten ontstaan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie of grondstoffen voor de bio-economie. De pilots zijn een eerste belangrijke stap in de richting van realisatie van de ambities van het Kabinet.

Voor de inbedding in de beheerspraktijk op lange termijn en de uitrol van de klimaatpilots over grotere oppervlakten, bestaat bij beheerders en beleidsmakers behoefte aan praktische instrumenten die ondersteunen bij het maken van de juiste klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen. Ook de aantoning van de effecten van de klimaatspilots en het meetbaar maken van de te generen CO2 credits aan LULUCF worden vanuit dit project georganiseerd. De effecten van de pilots worden ingebed in het bestaande LULUCF systeem zodat ook over de extra vastlegging kan worden gerapporteerd.

Aan het einde van deze pilot is een eerste versie van de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer beschikbaar voor de praktijk. Verder levert deze pilot een protocol voor de monitoring en rapportage van koolstof en overige informatie uit alle klimaatpilots. Aan het einde van de pilot is duidelijk of het huidige LULUCF monitoringssysteem zal moeten worden aangepast.

Met de Gereedschapskist krijgt elke Nederlandsse bosbeheerder toegang tot informatie over klimaatslimme beheer- en inrichtingmaatregelen. De Gereedschapskist is bedoeld als blijvende tool die verder wordt uitgebreid en aangevuld en draagt bij aan het opschalen van de andere klimaatpilots. Er zal waar mogelijk worden aangesloten bij bestaande systemen als CSMi en SYHI. De Gereedschapskist komt beschikbaar via de website van de VBNE.

Publicaties