Project

SOILCARE

De verbouw van gewassen in Europa dient competitief te blijven, terwijl tevens de gevolgen voor het milieu worden verminderd. Dit vereist ontwikkeling en gebruik van teeltsystemen die de bodem verbeteren. Het doel van SOILCARE is om veelbelovende bodem-verbeterende teeltsystemen te identificeren en te evalueren wat betreft winstgevendheid en duurzaamheid over verschillende schaalniveaus in Europa.

Er zal een trans-disciplinaire benadering worden gebruikt on voordelen en nadelen van een nieuwe generatie teeltmaatregelen te evalueren, waarbij gekeken wordt naar alle relevante biofysische, sociaaleconomische en politieke aspecten. Bestaande informatie uit literatuur en langjarige proeven zal worden geanalyseerd om een alomvattende methodologie te ontwikkelen die gebruikt kan worden voor het evalueren van de prestaties van teeltmaatregelen op verschillende schalen. Er wordt een multi-actor benadering gebruikt om veelbelovende bodem-verbeterende teeltmaatregelen te selecteren voor een wetenschappelijke evaluatie in 16 onderzoeksgebieden verspreid over Europa. Deze onderzoeksgebieden beslaan verschillende condities was betreft bodem, klimaat en sociaaleconomische omstandigheden. De geselecteerde maatregelen
worden toegepast, gemonitord en geanalyseerd in samenwerking met
belanghebbenden. Er wordt speciaal aandacht besteed aan adoptie van
bodem-verbeterende teeltsystemen binnen en buiten de onderzoeksgebieden.

De resultaten van de onderzoeksgebieden worden opgeschaald naar Europees niveau om meer algemene lessen te kunnen trekken over toepasbaarheid van bodem-verbeterende teeltsystemen, en over de gerelateerde winstgevendheid en duurzaamheid, inclusief over belemmeringen voor adoptie op die schaal. Er wordt een interactieve tool ontwikkeld die eindgebruikers in staat stelt om geschikte bodem-verbeterende teeltmaatregelen te identificeren en te prioriteren. Relevante
beleidsmaatregelen zullen worden geƫvalueerd en gerichte aanbevelingen t.a.v. beleid zullen worden geformuleerd. SOILCARE gebruikt een actieve benadering voor disseminatie, om effect te bereiken van lokale tot Europese schaal, om verschillende typen belanghebbenden te informeren, en om te bevorderen dat de verbouw van gewassen in Europa competitief en duurzaam blijft door goede zorg voor de bodem.

Publicaties