Project

STAMPOT

The role of pelagic fish in shallow ecosystems is badly understood. Previous studies have shown that pelagic fish are extremely abundant in the Marsdiep area (100 x demersal biomass) or that smelt plays an important role in the Natura 2000 habitat IJsselmeer (prey for waterfowls). There is a need for long-term monitoring techniques to better understand and quantify the role of the resources in these systems. Taditional monitoring techniques will only provide a snapshot (temporal and spatial) for a limited number of species in the ecosystem & miss out on a large proportion of the resource due to its vertical distribution.

Er is weinig bekend over de rol van pelagishe vis in ondiepe kustzones. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er grote hoeveelheden pelagische vis voorkomen in het Marsdiep (100 x demersale biomassa), of dat spiering een belangrijke rol vervult in het Natura 2000 gebied IJsselmeer (als voedsel voor watervogels). Er is een noodzaak voor lange termijn monitoring om een beter begrip te krijgen en de rol van pelagische vis in deze ecosystemen te kunnen kwantificeren. Traditionele monitoring geeft een snapshot (in tijd en ruimte) voor een aantal soorten, maar een groot van de biomassa wordt gemist vanwege de verticale verspreiding in de waterkolom.

Tijdens dit project wordt een stationair akoestische observatie systeem ontwikkelt, dat over langere tijd (enkele weken) gegevens kan verzamelen over aanwezigheid van pelagische vis in het  Marsdiep en IJsselmeer. Dit levert hoog-resulotie opnamen en inzicht in het gedrag van pelagische vis en de beschikbaarheid van deze vis voor predatoren. Een stationair platform zal worden ontwikkelt met daarop een ‘omhoog kijkend’ echolood (200/330 kHz) en een DIDSON camera. Het platform met apparatuur zal worden getest in tanks en in het veld (meerdere weken op verschillenden locaties in het Marsdiep en IJsselmeer). Dit zal kwalitatieve en kwantitatieve informatie opleveren over kleine pelagische vis, inzicht in soortsamenstelling, gedrag en lengte opbouw van de populatie. Deze data kan gebruikt worden in bestaande en nieuw te ontwikkelen ecosysteem modellen.

Deliverables

bottom-mounted monitoring platform; peer reviewed paper

Publicaties