Project

SV Bedrijfsmonitoringssysteem met CLM

Via de juiste sturing op managementmaatregelen kunnen melkveehouders de emissie op hun bedrijf verminderen. On-line inzicht in de hoogte en het verloop (dynamiek) van de emissie is een voorwaarde bij deze sturing.

Minder methaan en lachgas

Tot op heden is het nemen van maatregelen op het gebied van reductie van overige broeikasgassen voor veel veehouders vooral nog een erg theoretische exercitie. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts iets meer dan de helft (55%) van de melkveehouders het belang ziet om maatregelen te nemen om de emissie van broeikasgassen te reduceren, waar men het belang van energiebesparing wel duidelijk ziet (ruim 85% van de melkveehouders vindt dit thema belangrijk). Energiebesparing wordt inmiddels goed opgepakt, maar gezien de bijdrage aan de totale emissies zal de komende jaren veel forser moeten worden ingezet op de aanpak  van reductie van overige broeikasgassen methaan en lachgas.

Inzicht in de resultaten

Bij dit thema is het inzichtelijk maken van de resultaten van maatregelen van belang, om veehouders te motiveren en effectief te kunnen handelen.  Dat belang is er op onderzoeksniveau, maar zeker ook op praktijk- en demonstratieniveau. Goede en adequate permanente monitoring is daarbij gewenst.

De doelen van dit project zijn:

  • Demonstratie van directe bedrijfsmonitoring van emissies van methaan en ammoniak van melkveebedrijven en demonstratie van de wijze waarop dit kan bijdragen aan het terugdringen methaanemissie via bedrijfsspecifieke maatregelen;
  • Het voor dit doel ontwikkelen van geschikte apparatuur voor methaanmetingen op stalniveau door het bedrijfsmonitoringssysteem;
  • Vaststellen van de variatie in methaanemissie binnen en tussen bedrijven

Metetingen bij vijf bedrijven

In dit project worden op een vijftal bedrijven continue methaan-emissiemetingen op stalniveau uitgevoerd met een hiervoor ontwikkeld monitoringssysteem. Naast continue monitoring zullen op deze bedrijven metingen worden uitgevoerd rond concrete maatregelen (rantsoen, mestmanagement, ventilatiesturing) die de methaanemissie op het bedrijf be├»nvloeden.

Eind 2019 rapportage verwacht

Het project start in september 2018. Planning is dat in oktober 2018 alle genoemde bedrijven met meetapparatuur zijn uitgerust en het meetprogramma is begonnen. Voor die tijd zal voor alle deelnemende bedrijven een onderzoeksplan worden opgesteld, zodat de metingen in oktober direct van start kunnen. Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over effecten van maatregelen en de resultaten over een langere periode bij meer bedrijven, zal de meetperiode 1 jaar lopen, van medio oktober 2018 tot medio oktober 2019. In december 2019 zal het project volledig worden afgerond en met een formele rapportage worden afgesloten.

Publicaties