Project

SV Demonstratie en monitoren van methaanemissie uit varkens- en kalverstallen

De methaanemissie uit de veehouderij draagt in belangrijke mate bij aan de Nederlandse broeikasgasemissie en moet daarom drastisch verminderen. Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen voor methaan geformuleerd, waarbij een methaanreductie van 1 Mton  CO2 eq voor 2030 moet zijn behaald.

Daarbij ligt de focus op de reductie van het rechtstreeks door herkauwers uitgestoten enterisch methaan (vooral de melkveesector) en op de reductie van anaeroob gevormde methaan uit opslagen van mengmest (hoofdzakelijk varkens- en rundveehouderij). Verhoudingsgewijs is de enterische methaanemissie het belangrijkst met in 2016 een uitstoot van 8,8 Mton CO2-eq t.o.v. 4,0 Mton CO2-eq uit mestopslag (Coenen et al., 2018). Voor het bereiken van de genoemde reductie­doelstelling hebben technische maatregelen de voorkeur boven volumebeleid.

Doelen

Het hoofddoel van dit project is om inzicht in het niveau van methaanemissie uit varkens- en vleeskalverstallen te krijgen. Daarnaast heeft dit project tot doel de toepassing van directe bedrijfsmonitoring van emissies te demonstreren aan stakeholders waarmee de effecten van bedrijfsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van emissies worden getoond. Het derde doel van dit onderzoek is demonstratie van de onderzoeksresultaten via bedrijfsbezoeken en workshops.

De metingen worden jaarrond uitgevoerd op zes varkens- en twee vleeskalverbedrijven. Naast continue monitoring van CH4, NH3 en CO2 concentraties in de stal met een sensoren-systeem worden maandelijks dezelfde gassen met een referentie-meetsysteem gedurende twee dagen vastgelegd. De sensor-metingen worden op elk bedrijf maandelijks gecontroleerd met tweedaagse referentiemetingen met gasmonitoren die zijn gevalideerd volgens de richtlijnen in de protocollen voor emissiefactoren (RVO 2017, VERA 2018).

De emissieresultaten worden real-time zichtbaar gemaakt voor de ondernemer en andere stakeholders middels een dashboard-interface.

Voor demonstratiedoeleinden worden verspreid over het jaar bedrijfsbezoeken en workshops georganiseerd gericht op verschillende stakeholder-groepen. De onderzoeksresultaten worden in een Nederlandstalig onderzoeksrapport gepubliceerd.

Publicaties