Project

SV Enterisch methaan; emissievariatie in de Nederlanse melkveestapel

De melkveehouderij is in Nederland een economisch belangrijke sector en belangrijk voor de voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking. Keerzijde is dat de methaanemissie van het melkveebedrijf in belangrijke mate bijdraagt aan de Nederlandse broeikasgasemissie.

Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen voor methaan geformuleerd (1 Mton COi-eq reductie boven bestaand beleid in 2030), waarbij de focus ligt op reductie van methaanemissie uit mestopslagen en op kennisontwikkeling over enterische methaanemissie met het doel ook deze te reduceren.

Een groot deel (75-80%) van de methaanemissie op het melkveebedrijf is gerelateerd aan de vertering van het voer (enterisch methaan). Er is voor enterisch methaan een pakket aan maatregelen beschikbaar met een forse reductiepotentie. Om die reductiepotentie te benutten is maatwerk nodig dat nauw aansluit op de variatie in methaanemissie binnen de melkveehouderij. Er is echter onvoldoende inzicht in de variaties in de enterische methaanemissie op praktijkbedrijven om dit maatwerk te kunnen leveren.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de variatie in enterische methaanemissie in de Nederlandse melkveehouderijpraktijk om voor de Nederlandse melkveestapel een representatief beeld van de jaargemiddelde enterische methaanemissie plus de variatie te krijgen. Het betreft de variatie tussen dieren, tussen bedrijven, tussen regio's en tussen seizoenen.

Publicaties