Project

SV Monitoring parameters methaanemissie en demonstratie praktijkgebruik mestsilo

De methaanemissie van het melkveebedrijf draagt in belangrijke mate bij aan de Nederlandse broeikasgasemissie en moet daarom drastisch verminderen. Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen voor methaan geformuleerd, waarbij een methaanreductie van 1 Mton C02 eq voor 2030 moet zijn behaald.

Daarbij ligt de focus op de reductie van het rechtstreeks door herkauwers uitgestoten methaan (vooral de melkveesector) en op de reductie van anaeroob gevormde methaan uit opslagen van mengmest in de rundvee- en varkenshouderij. Technische maatregelen hebben de voorkeur boven volumebeleid. Opslag van mengmest vindt zowel in de stal via mestkelders als buiten de stal in mestsilo's plaats.

Methaanemissie uit mestsilo's

Er is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar de methaanemissie uit mestsilo's. Dit project beoogt inzicht te krijgen in de factoren die de methaanemissie uit mestsilo's beïnvloeden. Dit inzicht vormt de basis voor maatregelen die de methaanemissie uit mestsilo's kunnen reduceren.

Om dit te realiseren zullen steekproeven genomen worden op een aantal bedrijfslocaties. Daartoe dient eerst geïnventariseerd te worden wat gangbare opslagsystemen in Nederland zijn en vervolgens dient een bemonsteringsprotocol ontworpen te worden dat een betrouwbaar beeld geeft van de samenstelling van de opgeslagen mest. Een belangrijk onderdeel van het protocol betreft de veiligheid van de monsternemer. Directe metingen van methaanemissies uit praktijksilo's vormen geen onderdeel van de aanpak.

Aansluiting bij andere onderzoeksprojecten

Onderzoekslocaties betreffen mestopslagen van rundvee en varkens en worden bepaald door representativiteit, maar belangrijk is ook om aan te sluiten bij andere onderzoeksprojecten in de Klimaatenvelop vanwege relaties met bedrijfsfactoren als voeding, stalsysteem en stalemissies. Behalve mest wordt ook gekeken naar dikke en dunne fracties en digestaat.

De te verwachten effecten op methaanemissie zijn in dit onderzoek te berekenen op basis van uit de onderzoeksliteratuur bekende relaties tussen BMP, omgevingsfactoren, mestparameters, MCF en methaanemissie. Wanneer we relaties met bedrijfsfactoren kunnen vaststellen kunnen we optimale scenario's vinden die de emissie van methaan beperken (en vergistingsopbrengsten verbeteren).

Publicaties