Project

SV Stand van zaken kennis mbt voeradditieven

Er zijn verschillende additieven beschreven in de literatuur met een claim op een methaan reducerend effect in de pens van runderen. Er zijn verschillende categorieën additieven te onderscheiden op basis van hun verschillen in de mode-of-action van het additief. De laatste jaren is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen, met name voor enkele kansrijke additieven waarvan de werkzaamheid niet meer ter discussie staat. Additieven staan momenteel sterk in de belangstelling internationaal vanwege hun mogelijke bijdrage aan het fors terugdringen van enterisch methaan zonder afwentelingen naar een verminderde productiviteit en naar overige broeikasgasbronnen.

Het doel van deze studie is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die voeradditieven bieden om enterisch methaan te reduceren. De studie richt zich zuiver op de gemeten effectiviteit onder in vivo omstandigheden (d.w.z. in levende en normaal functionerende herkauwers), en op additieven waarvoor resultaten beschreven zijn in de literatuur en die potentie hebben. De studie richt zich primair op de mitigatie van enterisch methaan uitgedrukt als de hoeveelheid methaan per eenheid opgenomen voer. Met deze eenheid zijn de resultaten van behandelingen met additieven beter te vergelijken met die van controle behandelingen, evenals resultaten tussen studies, omdat de resultaten voor de gemeten methaanemissie dan gecorrigeerd zijn voor verschillen in voeropnameniveau.

Publicaties