Project

SV Verlagen van methaanemissie uit vleesvarkensstallen door een innovatieve techniek van mestverwijdering en -behandeling

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de methaanreductie in een vleesvarkensstal via snelle mestverwijdering uit de stal door opvang van de verse mest in een ammonium-arme spoelvloeistof. Deze spoelvloeistof wordt verkregen door de mest buiten de stal te scheiden en de ammonium in de spoelvloeistof te strippen en deze vervolgens te binden via een innovatieve chemische binding. Door deze aanpak wordt niet alleen methaan gereduceerd, maar tevens ammoniak en geur.