Project

SWAP-MetaSWAP-BOFEK

Dit project betreft Beheer en Ondehoud van modellen en data voor de onverzadigde zone van de bodem: SWAP, MetaSWAP en BOFEK.

Het bij WENR ontwikkelde model SWAP (Soil-Water-Atmosphere-Plant; website: swap.wur.nl) wordt nationaal en internationaal veel gebruikt, in onderwijs en onderzoek, in het waterbeheer en voor beleidsevaluatie (mestbeleid en toelating gewasbeschermingsmiddelen). Het model beschrijft de waterbalans in de onverzadigde zone en deels in het bovenste grondwater (Soil-Water) in relatie tot meteorologische (klimaat) gegevens (Atmosphere) en gewasopname en gewasgroei (Plant).

MetaSWAP is de van SWAP afgeleide versie die gekoppeld is aan het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) dat gebruikt wordt voor ondersteuning van het nationaal waterbeheer. Koppeling van SWAP en MetaSWAP met het gewasgroeimodel WOFOST wordt ingezet voor dynamische gewasgroeiberekeningen.

Cruciale data voor berekeningen met SWAP en MetaSWAP zijn bodemfysische data, geordend en ontsloten via de Bodemfysische EenhedenKaart (BOFEK). Themas als droogte, wateroverlast en verzilting in de landbouw kunnen met deze combinatie van instrumenten worden geadresseerd.

Publicaties