Project

SWOT-analyse POP3

Uitgaande van de spanning op het Nederlandse platteland tussen de grootschalige en intensieve landbouw enerzijds en milieu, landschap en samenleving anderzijds, lijkt de opgave voor het EU-plattelandsbeleid in Nederland vooral te bestaan uit het stimuleren van productiewijzen in de landbouw die met minder externe effecten voor milieu, landschap en samenleving gepaard gaan, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Als we een landbouwproductiewijze met minder externe effecten voor milieu, landschap en samenleving gelijk stellen aan een duurzame productiewijze, dan luidt de opgave voor het EU-plattelandsbeleid kortweg: het streven naar een duurzame en concurrerende landbouwsector in een gebalanceerde plattelandsomgeving. De zes prioriteiten van EU-plattelandsbeleid kunnen daarbij als bouwstenen worden gebruikt. Ze bieden alle vanuit hun eigen specifieke invalshoek – kennis en innovatie, concurrentievermogen, voedselketen en risicobeheer, ecosytemen, duurzaam grondstofgebruik en CO2-reductie, en sociaal-economische plattelandsontwikkeling – prikkels die kunnen bijdragen aan een duurzame en concurrerende productiewijze in de landbouw.

Deliverables

Er is een notitie opgeleverd aan het ministerie van EZ. Het is de bedoeling dat die notitie in een zodanige vorm wordt bewerkt dat hij in het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 voor Nederland (POP3) kan worden opgenomen.

Titel van de notitie is: Ida Terluin, Petra Berkhout, Hans Leneman en Bert Smit (2013) SWOT-analyse van de plattelandssituatie in Nederland voor POP3; Den Haag, LEI, 16 mei 2013

Publicaties