Project

Saba Bank - Visserij

Aangezien de Bank niet in de buurt ligt van grote landmassa’s is er weinig invloed vanaf het land (bv. eutrofiëring, milieuvervuiling, plastic afval). De enige antropogene activiteit die van invloed is op de mariene biodiversiteit is de visserij. De ongecontroleerde visserij op kroonslak is in het begin van de jaren 90 verboden. De huidige visserij op de Saba Bank richt zich hoofdzakelijk op de vangst van kreeft en diepwater snappers. Beide doelsoorten worden voornamelijk bevist met visvallen. De handvatten ontbreken echter voor doeltreffend beheer van de visbestanden en de visserij. Het project zal het Min EZ aanknopingspunten geven voor het ontwikkelen van duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen op de Saba Bank.


Visserij rond de eilanden binnen het Koninkrijk vindt niet alleen plaats langs de kust en binnen de territoriale wateren (12 mijls zone) maar ook verder in het open water in de Exclusieve Economische Zone. Om dit grote zeegebied effectief te beheren is in overleg met elk van de landen van het Koninkrijk een EEZ beheerplan ontwikkeld, getiteld ‘Management Plan for the natural resources of the EEZ of the Dutch Caribbean’ (IMARES, 2010). Tussen Aruba, Curaçao, St. Maarten, Nederland, Bonaire, Saba, en Sint Eustatius is een overeenkomst opgesteld voor de uitvoering van dit plan. Hiervoor is een commissie voor mariene biodiversiteit en visserij (EEZ-commissie) ingesteld. Dit plan omvat niet alleen de EEZ wateren, maar ook de territoriale wateren buiten de grenzen van de mariene parken rondom de eilanden. Binnen het management plan zal een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringplan worden ontwikkeld, in samenwerking met de partners van het EEZ-commissie, op basis van internationale en nationale verplichtingen, de verschillende competenties van ondertekenende en wederpartijen, en de mogelijkheden van het gebruik van lokale capaciteit. 

Visserij heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de economische activiteiten op de eilanden. Visbestanden en de (kust)visserij lijken een dalende trend te vertonen. In tegenstelling tot St Eustatius en Bonaire zijn voor de visserij op de Saba Bank wel beperkte historische gegevens (2000 en 2007) beschikbaar. Voor de mariene beschermde gebieden rond de eilanden van Caribisch Nederland waren de belangrijkste bedreigingen in 2010: invasieve fauna, nutriëntenverrijking, ontwikkeling of verandering van grondgebruik, traditionele visserij, vervuiling (afkomstig van het land en riolering), recreatieve visserij, sedimentatie, verbleking van koraal, duiken/snorkelen en stropen (Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland). Aangezien de Bank niet in de buurt ligt van grote landmassa’s is er weinig invloed vanaf het land (bv. eutrofiëring, milieuvervuiling, plastic afval). De enige antropogene activiteit die van invloed is op de mariene biodiversiteit is de visserij. 

De visserij monitoring op de Saba Bank is in 2012 van start gegaan en zal in 2015 doorlopen. Naast de visserijmonitoring is er een vissurvey over de gehele Bank uitgevoerd m.b.v. baited remote underwater stereo video (sBRUV) en in 2014 is begonnen met het onderzoek naar het voorkomen van kroonslak met behulp van een towed video systeem. De resultaten van de sBRUV met betrekking tot de verspreiding van haaien zijn in 2014 gepresenteerd tijdens GCFI. Daarnaast is de voortplantingsbiologie (size-at-maturity) van belangrijke doelsoorten zoals kroonslak, kreeft en diepwater snappers in kaart gebracht. 

De uitkomsten van de verschillende survey die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd zullen in 2015 intergraal worden gerapporteerd. De rapportage zal een eerste stap zijn in het opzetten van een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringplan en ontwikkelen van relevante richtlijnen en ‘best practices’ voor duurzame visserij binnen de Nederlandse Cariben.


Publicaties