Project

Saba katten en ratten onderzoek

Een van de belangrijkste beschermde soorten van Caribisch Nederland is de roodsnavelkeerkringvogel waarvoor de broedpopulatie van Saba van internationaal belang is. Er is nog weinig basaal ecologisch onderzoek gedaan maar het is reeds duidelijk dat nestpredatie door verwilderde uitheemse katten en ratten de grootste bedreiging op het voortbestaan van de soort op Saba is. In de afgelopen jaren is het broedsucces door predatie door deze invasieve exoten in een aantal broedkolonies teruggebracht tot nihil.

Doelstelling

Terwijl een aantal studies zich momenteel richt op de vergaring van de basale biologische kennis die nodig is voor een beter beheer en monitoring van broedsucces voor de soort, zal dit rapport, op basis van uitgebreide literatuurstudie en de belangrijkste inzichten die tot dusver zijn verkregen uit het biologische werk een aantal van de meest voor de hand liggende mogelijkheden voor beheersing van deze plagen identificeren teneinde verder onderzoek en eventuele management maatregelen optimaal te kunnen toespitsen op een zowel voortvarende en duurzame oplossing.

Werkwijze

De bezoeken, gesprekken en biologische veldwerk zijn reeds verricht. De uitwerking van de basale biologische resultaten vindt nog plaats door studenten van Wageningen Universiteit onder begeleiding van IMARES.

De te onderscheiden activiteiten bestaan uit:
  1. Grondige literatuurstudie (5 dagen)
  2. Uitwerken resultaten orienterende gesprekken Saba (2 dagen)
  3. Selectie en invoegen van de voor management meest saillante resultaten uit het verrichte biologische werk (5 dagen)
  4. Rapportage met aanbevelingen (5 dagen)

Resultaten

Het werk geeft de belanghebbenden de handvatten om snel te komen tot een doeltreffender aanpak van dit langslepend probleem en helpt de meest acute kennislacunes te definiƫren die nodig zijn om tot een oplossing te komen.