Project

Samenhang ontwikkeling, verspreiding en onderwijs

Welke methoden en instrumenten zijn beschikbaar en hoe zijn deze in te passen om de samenhang tussen enerzijds kennisontwikkeling en –valorisatie en anderzijds kennisverspreiding inclusief onderwijs te verbeteren?

Dit project analyseert hoe het kennisinstrumentarium van Agro kan worden versterkt door betere samenhang tussen ontwikkeling, valorisatie, verspreiding (onderwijs) en benutting van agrokennis en betere afstemming op externe ontwikkelingen. Er wordt een systeemanalyse uitgevoerd hoe de verschillende kennisstromen en instrumenten met elkaar samenhangen (qua kennisstromen, processen en instrumenten) en concrete inzichten om (1) de koppeling tussen ontwikkeling, verspreiding (inclusief onderwijs) en valorisatie (doelgroepen)  van agro- en natuurkennis te versterken, (2) de ontwikkeling, verspreiding en valorisatie van kennis efficiënter en effectiever vorm te geven en (3) hoe ad-hoc (tacit knowledge, transdisciplinariteit, sociaal leren) gegenereerde kennis zoals in Green Deals is te borgen in het kennissysteem. Werkwijze: op basis van Mindmap van kennisproces en instrumenten, desk research, interviews met beleidsmedewerkers en externe deskundigen en tussentijdse terugkoppeling via de begeleidingscie.

Deliverables

Rapportage methoden en instrumenten om de samenhang tussen enerzijds kennisontwikkeling en –valorisatie en anderzijds kennisverspreiding inclusief onderwijs te verbeteren.

Publicaties