Project

Satelliet database: rendementsverhoging land- en tuinbouw

De opbrengsten in de land- en tuinbouw moeten omhoog, terwijl de milieubelasting moet dalen. Dit project beoogt de ontwikkeling van basiskennis voor het gebruik van data uit de nationale satellietdatabank en data van andere sensorsystemen voor het meten van ruimtelijke variatie in gewassen en bodems. De focus ligt op toepassingen in precisielandbouw.

Doelstelling

De land- en tuinbouw staat voor de taak de komende decennia de productie te verhogen terwijl de milieubelasting moet afnemen. De behoefte aan voedsel en groene grondstoffen neemt sterk toe, maar het areaal landbouwgrond daalt. Het gebruik van energie, meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen geeft te veel ongewenste neveneffecten. Precisielandbouw is een managementconcept om inputs (gebruik van energie en agro-chemicaliën) te verminderen en opbrengsten te verhogen.

Het doel van dit project is ontwikkeling van basiskennis voor het gebruik van data uit de nationale satellietdatabank en data van andere sensorsystemen voor het meten van ruimtelijke variatie in gewassen en bodems. De focus ligt op toepassingen in precisielandbouw. Zo is variatie in gewasgroei in ruimte en tijd te schatten. Deze informatie is te gebruiken bij pleksgewijze aansturing van teeltmaatregelen. Tevens kunnen tijdsreeksanalyses van satellietbeelden  specifieke managementinformatie opleveren (tijdstip zaaien, maaien, oogsten, loofdoding, permanente graslanden). Daarnaast is de informatie te gebruiken voor opbrengstvoorspelling, monitoring van gewaskwaliteit en -stadia, en monitoring landgebruik en waterbeheer. Kennis over opbrengst en kwaliteit maakt bovendien selectief oogsten en verwerken mogelijk.

Resultaten 2012

De volgende mijlpalen zijn gerealiseerd:

 1. Realisering van een samenwerkingsverband rondom de nationale satellietdataportaal, www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/ (PPS NSD, projectplan ingediend bij TopSector AgriFood oktober 2012));
 2. Realisering samenwerkingsverband binnen WUR op grensvlak remote sensing en precisielandbouw (PSG, ESG, SSG, ASG, diverse bijeenkomsten);
 3. Spatial data infrastuctuur (spatial database, verschillende webservices, data browser) inclusief ontsluiting van DMC RS beelden uit de satellietdatabank voor de praktijk (zie websitelink, januari 2013).
 4. Bodem- en biomassakaarten met geo-gerefereerde ruimtelijke variatie kunnen gevisualiseerd en geanalyseerd worden via webservice en Akkerweb (januari 2013)

Meerdere presentaties op congressen, workshops:

 • Titel: ‘Doseeralgoritmen’ AAB in Wageningen, januari 2012;
 • Titel: ‘Bodemkaarten en VRA’ IWSC in Hongzhou, juni 2012;
 • Presentatie NSD op PPS bijeenkomsten en themagroep Remote sensing;
 • Titel: KB-onderzoek 2012, PPS NSD 16 januari 2013;

Meerdere papers over sensing, taakkaarten en precisielandbouw.

Beoogde eindresultaten

Het project draagt bij aan vermindering van het gebruik van onder andere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (reductie van meer dan 30%). Ook leidt dit project tot kostenvoordelen en vermindering van energieverbruik.

Verder levert dit project een bijdrage aan tracking- en tracingsystemen. Heterogeniteit binnen een gewas of bodem wordt ruimtelijk vastgelegd. Deze informatie is bruikbaar in de keten. De ontwikkeling van nieuwe diensten door het Nederlandse bedrijfsleven is eveneens belangrijk.

Plan van Aanpak

 1. Processing DMC beelden 2013. De beelden worden als NDVI in de nsdbrowser geplaatst. Tevens wordt onderzocht of met WDVI een betere vegetatie indicator kan worden aangeleverd.
 2. Processing additionele satellietbeelden rondom percelen IJkakker / schoolboerderij HAS Dronten - CAH Vilentum.
 3. Veldmetingen m.b.v. fieldspectrometer, fish-eye camera en Octocopter rondom groeiseizoen.
 4. Literatuuronderzoek en zo mogelijk demonstratie van bruikbaarheid combinaties van optische en radarbeelden uit de NSD in (precisie)landbouw.
 5. Ontwikkeling basiskennis voor variabel doseren N-bemesting en gewasbeschermingsmiddelen (fungiciden) o.b.v. van gewasreflectiemetingen, en bodem- en gewasinformatie.
 6. Ontwikkeling basiskennis voor toepassing precisielandbouw op basis van potentiële opbrengsten concept (input uit NSD en groeimodellen)
 7. Evaluatie gebruik opgeleverde taakkaarten o.b.v. data uit NSD door praktijk.

Publicaties