Project

Scenario studies 20/40 - 40/60

Steeds meer mensen wonen in steden. De verwachting is dat in 2050 tweederde van de wereldbevolking in steden woont. De toenemende urbanisatie brengt allerlei uitdagingen met zich mee op gebied van duurzaamheid en levenskwaliteit. Te meer omdat de urbanisatie (en in Nederland ook het compacte stadbeleid) hand in hand gaan met verdichten en verstenen van de stad, neemt de bijdrage die groen en open ruimtes kunnen leveren aan duurzaamheid en levenskwaliteit hierdoor ook af.

Bij urbanisatie lijkt het voor de hand te liggen dat dit percentage verhard oppervlak nog verder oploopt. Maar de vraag rijst wat we mislopen door deze compactheid en daardoor beperkte ruimte voor natuurlijke processen. Vooral met het oog op de huidige trend van verdergaande verstedelijking is het belangrijk zicht te krijgen op mogelijk gemiste kwaliteiten en baten. Deze studie onderzoekt de impact van een transitie in binnenstedelijke woon- en werkgebieden van een significante afname van de verhardings- en bebouwingsgraad. Ordegrootte waar aan gedacht wordt is van een verhardings- en bebouwingsgraad van 80% naar 60%. Onderbouwd met wetenschappelijke kennis wordt een scenariostudie uitgevoerd. Het onderzoekt richt zich op de volgende  Life Science kennisthemas.

  • Gezondheid en leefbaarheid van de stad;
  • Klimaatbestendigheid;
  • Urbaan metabolisme;
  • Voedselzekerheid;
  • En het onderliggende natuurlijke ecosysteem.

Woon- en werkgebieden van een significante afname van de verhardings- en bebouwingsgraad. Ordegrootte waar aan gedacht wordt is van een verhardings- en bebouwingsgraad van 80% naar 60%. Onderbouwd met wetenschappelijke kennis wordt een scenariostudie uitgevoerd. Het onderzoekt richt zich op de vijf domeinen die ook binnen het programma Metropolitan solutions benoemt zijn:

  • Gezondheid en leefbaarheid van de stad;
  • Klimaatbestendigheid;
  • Urbaan metabolisme;
  • Voedselzekerheid;
  • En het onderliggende natuurlijke ecosysteem.

Ten eerste zal met behulp van interviews en een literatuurstudie een verkenning uitgevoerd worden. De resultaten van de verkenning worden geanalyseerd met als doel de ruwbouw voor de scenario-studie op te zetten. Vervolgens wordt een scenariostudie gedaan voor worden tenminste twee scenarios ontwikkeld worden voor tenminste voor twee typen steden. De resultaten van de scenariostudie worden geanalyseerd om conclusies te kunnen trekken over de betekenis van een significante verkleining van de verhardings-en bebouwingsgraad.

Dit project wordt afgestemd op de ontwikkeling van het dashboard (MSSI-project). Daarnaast zal nauw contact onderhouden worden met de coordinator(en) van het Metropolitan Solutions programma.

Publicaties