Project

Scenario's en modellen voor voedselzekerheidsanalyses

Wereldvoedselprijzen en voedseluitgaven van arme consumenten zijn op de lange termijn sterk bepalend voor de voedselzekerheid, maar de ontwikkelingen in prijzen zijn onzeker. Alle analisten verwachten een toename van prijsschommelingen op de korte termijn, maar de meningen lopen uiteen over de meerjarentrend. IFPRI verwacht bijvoorbeeld grote prijsstijgingen tot 90%, terwijl het LEI en de Wereldbank verwachten dat de prijzen van agrarische grondstoffen grotendeels onveranderd blijven. Economische modellen bieden de mogelijkheid om systeemgedrag op de landbouwmarkten te verkennen waar dit in de praktijk niet mogelijk is.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van dit project is het ontwikkelen van wereldwijde en regionale scenario’s om de toekomstige mogelijkheden voor het verbeteren van de mondiale voedselzekerheid te verkennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd economisch rekenmodel, waarmee ook de relatie wordt gelegd naar domeinen als landbouw, water en klimaatverandering.

De onderzoeksagenda is tot stand gekomen vanuit diverse Europese onderzoeksprojecten, waaronder FOODSECURE, VOLANTE en TAPSIM. Specifieke doelen van het koepelproject zijn onder meer: een beter begrip van de schommelingen op agrarische markten en de impact voor voedselzekerheid; betere methoden om in te schatten hoe beleid doorwerkt op voedselzekerheid voor huishoudens, met name in Afrika; versterken van scenariotechnieken door interactie tussen vrije visies van belanghebbenden en de doorwrochte structuur rekenmodellen.

Plan van Aanpak

Er wordt een workshop gehouden met het ministerie van EZ, Buitenlandse Zaken en I&M over de lange termijn scenario’s en kansen voor voedselveiligheid, met specifieke aandacht voor de productiviteitsgroei in de landbouw.

Er wordt een paper geschreven over de verbeteringen aan modellen om resultaten op het gebied van voedselzekerheid op het niveau van huishoudens te berekenen.

Er wordt een workshop gehouden met internationale stakeholders en naar aanleiding daarvan een paper geschreven.

HET MAGNET model, het rekenmodel voor de wereldeconomie van het LEI, wordt getoetst op consistentie en empirische kwaliteit binnen het Agricultural Model Intercomparison Project (AgMIP), samen met modellen van o.a. IFPRI, Wereldbank en IIASA en anderen. Dit draagt bij aan het verkleinen van onzekerheden in analyses voor het klimaatpanel IPCC.

Resultaten (beoogd)

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan een conceptueel en empirisch rekenmodel om inzicht te verkrijgen in de drijvende krachten van het complexe wereldvoedselsysteem. De methode is erop gericht om veranderingen in voedselconsumptie en –productie door te vertalen naar de dimensies van voedselzekerheid: duurzame voedselproductie, toegang tot voedsel door koopkracht en gematigde prijzen, voldoende kwaliteit en voedingswaarde (food utilization) en de stabiliteit van voedselzekerheid in crisissituaties.

Ook wordt er theorie ontwikkeld over het effect van beleid op voedselzekerheid, door de invloed van beleid op vraag- en aanbod in relatie tot voeding, biomassa en natuurlijke hulpbronnen. Het gaat daarbij onder andere om beleid op de terreinen landbouw, handel, milieu, innovatie en ontwikkelingshulp.

Publicaties