Project

Scheiden van apenjongen

Het rapport 248 van WUR-Livestock Research bevat o.a. aanbevelingen met betrekking tot de aanbevolen speenleeftijd. De aanbevelingen zijn voorgelegd aan Stichting AAP. AAP is het oneens met de door WUR aanbevolen speenleeftijden en pleit zij er bovendien voor om solitaire huisvesting van apen wettelijk te verbieden. Er zijn ook kamervragen gesteld.

Doelstellingen project

Betere onderbouwing van de scheidingsleeftijden voor apen is van belang voor de borging van dierenwelzijn van apen in Nederland, i.h.b. apen gehouden in dierentuinen, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, fokkerij en apenopvang, en in het bijzonder voor de niet in EU richtlijn 2010/63/EU genoemde soorten (doeroecoelis en marmosets). St AAP beweert stellig dat zij dagelijks met de gevolgen van de tekortkomingen in de regelgeving wordt geconfronteerd en dat die zeer ernstig zijn.

Aanpak en tijdspad

Het informatiepakken van St. AAP wordt verwerkt zodat experts het kunnen beoordelen. Er worden aanvullende literatuursearches uitgevoerd naar publicaties over speenleeftijden van de genoemde primaten (scopus; google scholar; web of science). Er wordt een Delphi inventarisatie van internationale expertopinies uitgevoerd volgens Anon. (2001 ). Streefwaarde is inbreng van tenminste 10 experts, goed verdeeld over de genoemde soorten. De procedure omhelst het verzenden van uitnodigingen (via sneeuwbalprocedure), opstellen van vragenlijst en conceptrapport (met voorbeeldtabellen) en achtergronddocument (met literatuuroverzicht), managen van de discussie (input ontvangen, verwerken, weer uitzetten), toewerkend naar eindresultaat. Er wordt een tabel gemaakt met daarin de bevindingen voor de verschillende scheidingsleeftijden van de verschillende apensoorten/groepen. Er wordt een rapport geschreven met concrete adviezen.
Planning Uitnodigingen (zijn reeds verstuurd) Vragenlijst uitzetten (z.s.m. uiterlijk 25 -02-2013) Conceptrapport voor EZ en interne review: 18 maart Eindrapport als pdf naar EZ: 23 maart 2013 Eindrapport definitief klaar (voor op WLR website): 3 maanden na formeel akkoord op dit projectplan (uiterste datum).

Resultaten (begoogd)

Een advies (incl. onderbouwing) in de vorm van een rapport (streven: 15 pp) over de vraag of de huidige speenleeftijden voor primaten kunnen worden gehandhaafd, dan wel moeten worden gewijzigd. Formuleren van alternatieven op basis van beschikbare wetenschappelijk kennis, i.e. op basis van inbreng van internationaal toonaangevende experts.

Publicaties