Project

Schelp- en schaaldierziekten

Dit project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. schelp- en schaaldierziekten (diagnostiek in het kader van verdenkingen, uitbraken, monitoring- en surveillance, advisering m.b.t. preventie en bestrijding), de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor schelp- en schaaldierziekten, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden.

Daarnaast wordt binnen dit project in een beperktere omvang aandacht besteed aan andere niet meldingsplichtige schelp- en schaaldierziekten die een bestaand of opkomend probleem geven voor de sector. Verder wordt advies gegeven met betrekking tot schelp- en schaaldierziekten aan o.a. EZ, NVWA, EU en sector. Ook neemt WBVR deel aan rondzendoefeningen georganiseerd door de EURLs voor schelp- en schaaldier ziekten en de NRL bijeenkomsten voor schelp- en schaaldierziekten.

Jaarlijks worden in voor- en najaar in samenwerking met WMR schelpdieren, voornamelijk oesters, maar in het najaar ook mosselen bemonsterd uit de Grevelingen en Oosterschelde, in het kader van de monitoring op meldingsplichtige ziekten. Met behulp van histopathologie en PCR testen wordt de prevalentie van Bonamia ostreae in de platte oester bepaald. Deze parasiet komt algemeen voor in de bemonsterde wateren. Marteilia refringens, de andere pathogene parasiet van schelpdieren is al sinds de 70er jaren niet meer gedetecteerd in Nederland. De resultaten worden elk jaar in een vertrouwelijk rapport aan het Ministerie van EZ gerapporteerd.

Publicaties