Project

Schermen Amaryllis

Eerste stap in het Nieuwe Telen, is Het Nieuwe Schermen: met meer energieschermen en meer schermuren wordt de kas intensiever geïsoleerd. Deze eerste stap wordt in veel gewassen al toegepast, maar in de teelt van amaryllis zijn er nog geen telers in de praktijk die 2 energieschermen gebruiken.

Doelstellingen project

Energie besparing van 25% op verwarming bij amaryllis.

 • Technische doelstellingen
  Vergelijking van energieverbruik bij teelt van amaryllis onder 2 energiedoeken ten opzichte van teelt onder 1 energiedoek in eerder uitgevoerd onderzoek bij amaryllis in dezelfde proefkas van 2010 t/m 2012. 
 • Energiedoelstellingen
  25% energiebesparing op verwarming bij amaryllis
  Resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor amaryllistelers (130 ha bloementeelt en 25 ha bollenteelt in Nederland) en ook voor  telers van andere vergelijkbare koude sierteeltgewassen waar tot dusver ook maar 1 energiescherm wordt gebruikt in de praktijk. 
 • Nevendoelstellingen
  Minimaal behoud van productie en kwaliteit

Aanpak en tijdspad

 • go/no go begin oktober 2013 (voor installatie schermdoek) voor overleg met coördinatoren over perspectief op voortzetting recirculatie onderzoek in 2014 en beslissing over al dan niet van start gaan met dit onderzoek.
 • In afdeling 1 van het GreenQ IC wordt bij de proef naar recirculatie bij amaryllis na de koeling en het blad snijden half oktober 2013 (dan is er minste kans op gewasschade bij installatie van het doek boven het bestaande gewas omdat het blad er dan af is) een extra isolerend schermdoek met bijbehorende installatie gerealiseerd. Daarvoor zijn 2 opties mogelijk:
  1. Vervanging XLS-10 op het bovenste dradenbed door XLS-18 en op het onderste dradenbed wordt zowel Harmonydoek als XLS-10 geïnstalleerd op 1 dradenbed. Dan kunnen XLS-18 als XLS-10 tegelijk dicht (dubbel doek dicht) voor maximale isolatie in de winter en in zomer blijft het Harmonydoek beschikbaar. Dit is de meest optimale optie, vanuit teelttechnisch oogpunt. Het nieuwe XLS-10 en XLS-18 doek, installatie op de dradenbedden boven een bestaand gewas in een kas zonder buisrail, en aanpassing in de klimaatcomputer voor aansturing van twee doeken op 1 dradenbed kost naar schatting € 17.500,-. Svensson is bereid om de doeken te sponsoren (€ 4500,-). Dan blijft nog € 13.000,- over voor de installatie en aanpassingen in de klimaatcomputer t.b.v. de aansturing van het extra scherm. Begroting is gebaseerd op deze optie.
  2. Installatie van vast geperforeerd folie in de winter. Omdat verhoging van het vocht setpoint heel veel doet, is de verwachting dat hiermee zelfde orde van grootte aan energie te besparen is, en voordeel is dat dit makkelijker toe te passen is en eerder rendabel is voor de praktijk. Door geperforeerd folie te gebruiken, kan met luchten boven het folie toch vocht afgevoerd worden bij overschrijding van het RV-setpoint in de winter.
   In deze afdeling wordt een energiezuinige teeltstrategie toegepast, bestaande uit een combinatie van:
  • Gebruik van 2e scherm (XLS18 scherm of vast geperforeerd folie).
  • Nivolatoren voor extra luchtbeweging
  • Hoger vocht setpoint (90% RV i.p.v. 85% RV)
  • én Temperatuurintegratie.
  Op grond van berekeningen wordt van deze combinatie van maatregelen een totaal energieverbruik verwacht van 17.3 m³ (= 6,9 m3 = 28.5% energiebesparing t.o.v. referentie).
  Gedurende 12 maanden (met name winterperiode 2013/2014) wordt het energieverbruik, het klimaat en planttemperatuur in de teelt van Amaryllis gemonitord en vergeleken met het energieverbruik van eerder amaryllisonderzoek in dezelfde kasafdeling.       
  Met warmtebeeldcamera worden aanvullende metingen gedaan aan bladtemperatuur.
  De resultaten en ervaringen worden gedeeld met de amaryllis telers en de belangrijkste adviseur in dit gewas.
  LTO-Groeiservice zorgt voor extra communicatie-activiteiten naar de telers in de praktijk om de implementatie van de resultaten in de praktijk te bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om de BCO en teeltbegeleiding. Er wordt ook actief gecommuniceerd naar de achterban middels nieuwsbrieven, workshops en leergroepen om de resultaten van HNT actief bij de telers van  amaryllis in te brengen. Ook wordt gekeken wat de raakvlakken zijn met andere gewassen, om in beeld te brengen wat telers van andere gewassen met deze kennis kunnen. LTO Groeiservice heeft hiervoor een uitstekend netwerk en infrastructuur.

Resultaten

 • Rapport
 • Presentatie voor telers op landelijke avond of bij open middag bij de proef