Project

Sedimentstrategie

Het ministerie van EZ is penvoerder van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta binnen het nationale Deltaprogramma.In de probleemanalyse van de Zuidwestelijke Delta werd in 2011 voorzichtig geconcludeerd dat voor Oosterschelde, Westerschelde en de Zeeuwse kust de huidige en toekomstige veiligheidsopgave naar verwachting opgevangen kan worden met een continuering van het huidige beleid (Programmabureau Zuidwestelijke Delta & Team Lange Termijn Verkenning, 2011).

Op dit moment (Februari 2012) is er nog geen strategie verkend binnen het Deltaprogramma om distributieprocessen van sediment binnen deze deelgebieden en tussen de deelgebieden onderling, op doordachte wijze te beïnvloeden. De inzet zal zijn om de veiligheidsopgave kleiner te maken en tegelijkertijd optimaal bij te dragen aan de opgaven die er op het gebied van economie en ecologie zijn, in en rondom de bekkens (relevantie van dit project voor EZ). Dit kan het principe van een alternatieve strategie zijn, naast de optimalisatie van de huidige strategie. Dit alternatief, met de werktitel ‘De Sediment Strategie’, is op hoofdlijnen verkend binnen deze studie.

Publicaties