Project

Sensoren voor plaatsspecifieke gewasbehandeling

De huidige landbouw kan nog duurzamer worden in termen van inputs aan gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Precisielandbouwtechnologieën hebben de potentie om op termijn inputs met 30 – 50 % te verlagen terwijl gewasopbrengsten en –kwaliteit stijgen.

Doelstelling

Deze technologieën stromen nog onvoldoende door naar de praktijk, vanwege tot nog toe hogere kosten, gebrek aan kosten-effectieve toepassingen en onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van de voordelen.

Het doel is kennis te ontwikkelen voor precisietoediening in de open teelten. De focus ligt op  wetenschappelijk onderzoek naar detectie en herkenning van stress bij planten en bomen, veroorzaakt door ziekten, plagen en omgevingsfactoren zoals water- en nutriëntenstress. Spectrale gewasreflectie detecteert stress. Na de identificatie van specifieke golflengtes worden sensoren ontwikkeld voor praktijktoepassing van stressdetectie en de bijbehorende gewasbescherming of teelthandeling.

Plan van aanpak

Drie hoofdstappen:

  • Identificatie van specifieke golflengtes (of golflengte combinaties): 2011
  • Ontwikkelen van sensoren: 2012
  • Testen van de sensoren onder praktijkomstandigheden: 2013

Resultaten

Uitgevoerde activiteiten in 2012:

  • Verdieping op het gebied van detectie van stress met spectrale gewasreflectie. In het project worden golflengtes geïdentificeerd voor stressfactoren (waaronder ziekten en omgevingsfactoren).
  • Optimalisatie van mobiele spectrometer (QWave). Dit systeem is bruikbaar voor veldmetingen. Daarnaast kan hiermee mogelijk het tijdsintensieve werken via neurale netwerken (voor identificatie van specifieke golflengtes) verminderd worden.
  • Proeven met een mobiele spectrometer: zowel laboratoriummetingen als veldmetingen.
  • Optimalisatiestappen voor de verwerking van de datasets.

Het project draagt bij aan de kennis over  duurzame landbouw, in het bijzonder aan de reductie van milieueffecten en kosten van gewasbescherming en stikstofbemesting:
minder verbruik van agro-chemicaliën in teelten;

  • minder energieverbruik in teelten;
  • intensiever gebruik van AGRO-ICT, decision support en technieken (versterking kenniseconomie).

Publicaties