Project

Signaleringsoverleg Voedselveiligheid

Het Signaleringsplatform Voedselveiligheid is door de ministeries van VWS en LNV ingericht naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake opkomende voedselveiligheidsrisicos (juni 2019). Dit platform bestaat uit het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Microbiologie (SO-VM) en het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Chemie (SOVC). Dit project beschrijft de WUR bijdrage.

Het SO-VM en het SO-VC zijn overleggroepen van experts op het gebied van respectievelijk microbiologische en (bio)chemische voedselveiligheid die signalen van opkomende voedselveiligheidsrisicos bij elkaar brengen en gezamenlijk duiden. In zowel SO-VM als SO-VC ligt de nadruk op het vroegtijdig oppikken, interpreteren en duiden van bevindingen, trends en ontwikkelingen, inclusief output van early warning en emerging risk modellen, die mogelijk kunnen leiden tot het ontstaan van risicos en het aanreiken daarvan aan de opdrachtgevers. Dit gebeurt in het huidige werkplan via de inbreng van de experts.

Indien het SO-VM of SO-VC concludeert dat nadere actie n.a.v. een signaal wenselijk is, volgt er een melding aan de ministeries van VWS en LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), voorzien van een advies op welke wijze het signaal het beste kan worden opgepakt in bestaande structuren van risicobeoordeling, monitoring/meetprogrammas, onderzoeksprogrammering of handhaving. Een coördinerend overleg (bestaande uit de NVWA, ministeries van VWS en LNV, voorzitter van het SO-VM/SO-VC en indien nodig andere deelnemende organisaties aan het SO-VM/SO-VC) draagt zorg voor adequate opvolging van het signaal.

Het SO-VM is complementair op bestaande structuren voor signalering van infectieziekten.

Voor (bio)chemische signalen heeft de Rijkslabraad recentelijk een informeel early warning platform opgericht dat vooral gericht is op het uitwisselen van (bio)chemische signalen over de grenzen van de domeinen van de deelnemers. Door deelname van WFSR, RIVM en de NVWA is inbreng vanuit dit informele early warning platform in het SO-VC gewaarborgd.

Het Signaleringsplatform Voedselveiligheid zal via de betrokken organisaties ook internationaal signalen opvangen en uitwisselen en samenwerken met de Europese Commissie (EC), andere lidstaten en internationale instituties zoals het European Food Safety Authority (EFSA). De leden van de beide SO-V platformen zullen onder de nader te maken geheimhoudingsafspraken toegang krijgen tot de vertrouwelijke delen van EU en EFSA signaleringssystemen.

Publicaties