Project

Sleutelfactoren in het achterland voor het realiseren van de Natuurambitie Grote Wateren

De Natuurambitie Grote Wateren heeft als doel het creëren van een robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland. De natuurambitie zoekt naar mogelijkheden om de natuurlijke veerkracht te versterken en daarmee de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De natuurambitie richt zich op de verre toekomst en is bedoeld als inspirerende visie: hoe ziet een robuuste natuur er uit in 2050? Ondanks dat de visie zich richt op de verre toekomst, start de ambitie vandaag.  De natuurambitie richt zich op zes grote wateren: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. In het toekomstbeeld van de natuurambitie zijn in 2050 de natuurlijke processen in de grote wateren zoveel mogelijk hersteld. Grote en kleine wateren zijn met elkaar verbonden. Flora en fauna zijn gevarieerd. De grote wateren zijn veerkrachtige ecosystemen die zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. In het toekomstbeeld is de winterdijk voor veel diersoorten minder een barrière geworden. Er is meer samenhang tussen het binnen- en buitendijkse leefgebied.

Voor de realisatie van de Natuurambitie Grote Wateren is het wenselijk dat het achterland van de grote wateren betrokken wordt.  Daarom richt dit onderzoek zich op de kansen die er liggen in de regio.  De inspiratiekaart van de Natuurambitie Grote Wateren vormt het vertrekpunt van het onderzoek. Wat gebeurt er nu in deze gebieden en waar in de regio zit energie? Hoe kunnen deze initiatievenbijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren? Samen met de regionale stakeholders gaan we de meekoppelkansen die er voor natuur liggen in beeld brengen.   

Publicaties