Project

Slim met Zoet

Binnen de TKI Deltatechnologie in De Topsector Water zijn twee hoofdthema’s belangrijk voor Alterra: Building with Nature en Slim met Zoet

  • Building with Nature (innovatiecontract thema Ecologisch Ontwerpen)
  • Duurzame zoetwatervoorziening, Zoetwaterbeschikbaarheid, Duurzaam watergebruik en Optimalisatie van waterbeheer in relatie tot landbouw en natuur = Slim met Zoet (innovatiecontract thema Waterbeheer)

Slim met Zoet is zodoende een verzamelnaam voor een aantal projecten waarbij zoetwatervoorziening en omgaan met zout centraal staat. Binnen dit pps-project met dezelfde titel wordt samen met publieke en private partijen samengewerkt aan een aantal concrete projecten op het gebied van drainage en omgaan met verzilting. Bovendien worden binnen dit project een aantal concrete onderzoeksvragen uitgewerkt voor 2014 en de toekomst.

Deliverables

1. Geactualiseerde kennis over zouttolerantie van gewassen

2. Verkenningen van concrete oplossingsinrichtingen voor zoetwatervoorziening in relatie tot verziltende omstandigheden

3. inventarisatie van effecten van drainageconfiguraties op de doelstellingen van waterbeheer door middel van een modelstudie. Het resultaat hiervan is gedeelde en gedragen kennis, drainagegeschiktheidskaarten, en mogelijk een einde aan het bestaan van verschillende inzichten over bruikbaarheid van de drainageconfiguraties

4. methodiek om snel uitsluitsel te kunnen geven over de oorzaken van slechtwerkende drainage en te adviseren over hoe de problemen op te lossen. Innovatieve uitbreiding van het meetinstrumentarium om drainageproblemen in het veld goed te kunnen diagnosticeren;

5. verkenning van vervolgvragen binnen Slim met Zoet waarvoor voldoende belangstelling bestaat bij STOWA en de waterschappen (inclusief financiële middelen) om zo nader vorm te geven aan de doelstellingen van de Topsector Water.

Publicaties