Project

Sluiten fosfaatbalans Nederland

Dit project beoogt inzicht te geven in de mogelijkheden voor het optimaliseren van mestaanwending in Nederland, in termen van organische (kool) stof (C), stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) op bedrijfs- en gebiedsniveau in relatie tot de daarmee te verwachten bodem- water- en luchtkwaliteit.

De veehouderijsector is van wezenlijk belang voor de positie van de Nederlandse landbouw. Door een relatief hoge intensiteit van de veehouderij en de import van veevoer, is de hoeveelheid stikstof en fosfaat die middels mest die wordt geproduceerd groter dan er op een verantwoorde wijze kan worden ingezet op landbouwgronden. Zonder toename van de nutriƫntenbenuttingen, waaronder mestbewerking (al dan niet met P terugwinning) en mest afvoer, is het probleem derhalve niet oplosbaar, tenzij wordt overgegaan tot een inkrimping van de veestapel.

Het doel van dit project is inzicht geven in de mogelijkheden voor het optimaliseren van mestaanwending op bedrijfs- en gebiedsniveau in relatie tot de daarmee te verwachten bodem- water- en luchtkwaliteit. Het project brengt kansen voor Nederland als geheel en regios binnen Nederland in kaart, met aandacht voor de exportmogelijkheden in Noord West Europa en een focus op opties voor de beperking van het mestoverschot, uitgedrukt in fosfaat (P). Daarnaast is er aandacht voor de interactie met organische (kool) stof (C), stikstof (N) en andere elementen zoals kalium (K). In 2016 ligt de focus op de drie noordelijke provincies.

Verwachte resultaten zijn:

  • Budgetten van de huidige mineralen (on) balans op basis van (i) de productie Ć©n gewasbehoefte van stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) en organische stof en de daarbij behorende effecten op bodemkwaliteit (trends in organische stof en N, P en K), waterkwaliteit (met name de afvoer van N en P naar oppervlaktewater) en luchtkwaliteit (met name emissies van ammoniak en broeikasgassen).
  • Effecten van een aantal scenarios op de mineralen (on) balans en effecten ervan, bv door groei van de melkveehouderij in delen van het gebied en mestverwerking in andere delen, waaronder gebruik van digestaat (organische mest) als kunstmestvervanger in buitenland. 

Publicaties