Project

Sluiten voer- mestkringlopen

In Nederland hopen zich mineralen op. Dit omdat voedergrondstoffen wel worden geïmporteerd maar de daarin aanwezige mineralen die met de mest worden uitgescheiden niet worden teruggebracht naar de plaats van herkomst.

Het betreft in Nederland vooral soja dat  vanuit Noord- en Zuid-Amerika wordt geïmporteerd.

Doordat de kringloop niet gesloten is, ontstaat er op de ene plaats ophoping van mineralen en op de andere  locatie  juist uitputting. Dit is een logistiek probleem waarvoor de oplossingen liggen in regelgeving, beschikbare alternatieven, bewerkingstechnologie en prijzen. Praktisch moet het mogelijk zijn om mineralen (in welke vorm dan ook) als retourvracht van de grondstoffen te zien.

Dit project onderzoekt de  mogelijkheden om de kringloop te sluiten. Hierin  zijn drie niveau's te onderscheiden :

 • nationaal (Nederland)
 • continentaal (EU+Oost-Europa)
 • globaal (wereldniveau/ keten)

Uit eerder onderzoek  blijkt, dat de optie om de kringloop op nationaal niveau te sluiten weinig realistisch is. De focus ligt dan ook op continentaal of  globaal (keten) niveau.

Beoogd resultaat

Voor elk van de in het plan genoemde items wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Te weten:

 • Verliezen uit de kringloop vanwege onttrekking door mensen
 • Aanbod van restproducten uit de humane voedselproductie/consumptie
 • Trekkracht op dierlijke producten door humane consumptievraag
 • Vraag naar meststoffen en mogelijkheden dierlijke mest op maat te bewerken; kunstmest versus dierlijke mest
 • Efficiëntie van productie
 • Verhoudingen tussen grondstofprijzen en prijzen van dierlijke producten

Werkwijze

Middels een desktopstudie zal basisinformatie verzameld worden om de condities en de effecten van het sluiten van kringlopen in beeld te brengen. Onderwerpen zijn:

 • Verliezen uit de kringloop vanwege onttrekking door mensen
 • Aanbod van restproducten uit de humane voedselconsumptie
 • Trekkracht op dierlijke producten door humane consumptievraag
 • Vraag naar meststoffen en mogelijkheden dierlijke mest op maat te bewerken; kunstmest versus dierlijke mest
 • Ontwikkelingen in efficiëntie van productie (dierlijk en plantaardig)
 • Verhoudingen tussen grondstofprijzen en prijzen van dierlijke producten

De mate van diepgang en volledigheid kan tussen de items verschillen. Gezamenlijk geven zij de informatie waarmee condities en effecten per niveau in beeld gebracht kunnen worden.  Met de informatie worden workshops met stakeholders georganiseerd (eerste helft 2011) om de beweegruimte van partijen (inclusief de overheid) te onderzoeken. Belemmeringen voor sluiten van kringlopen en de mogelijkheden die uit de weg te ruimen worden in beeld gebracht, evenals eventuele beleidsopties. Go/no go moment voor een vervolg (medio 2011).

Ruimte voor  verdiepende of nieuwe vragen wordt ingepland en uitgewerkt, waarna in de tweede helft van 2011 een tweede ronde workshops volgt, waarbij het streven is dat stakeholders het initiatief overnemen. Voor een effectief vervolg zal ondersteuning  en samenwerking met de overheid noodzakelijk blijven.

Het project staat ten dienste van de Task Force Optimalisatie Mineralenkringloop (UItvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) die getrokken wordt door Nevedi. De Task Force geeft een nadere prioritering bij de invulling van het project.

Publicaties

Doorzoek de publicaties op research@wur.