Project

Smart Dairy Farming

Het doel van het Smart Dairy Farming project is om bij te dragen aan een economisch gezonde en duurzame melkveehouderijketen door efficiënt operationeel management van melkveehouders te ondersteunen op basis van sensor en modelgegevens op individueel koeniveau.

Het project is een publiek private samenwerking tussen zes melkveehouders, ketenpartijen vanuit fokkerij, voeding en verwerking, onderzoek en onderwijsinstellingen en industrie. De unieke samenwerking stelt zich ten doel om de filosofie van Precision Livestock Farming toe te passen.

De volgende doelen worden nagestreefd:

  • Ontwikkeling van een monitoring tool voor (individuele) diergezondheid op melkveebedrijven (signaleringsfunctie).
  • Ontwikkeling van beslismodellen voor ondersteuning operationeel management, gebaseerd op critischew control punten en bijbehorende protocollen voor stanadard operating procedures (SOP’s).
  • Verbeteren van de arbeisefficiency op melkveebedrijven door principes van 'management by exception' toe te passen voor individuele koeien die zorg nodig hebben in de subklinische fase.
  • Verbeteren van de adviezen van bedrijfsadviseurs door meer gericht te zijn op tijdige en adequate analyse van geuniformeerde bedrijfsgegevens op dier, bedrijf en ketenniveau.
  • Integreren van operationele koe en bedrijfsgegevens in een ketenkwaliteitssysteem van de deelnemende ketenpartners om keteninformatie te verbeteren en waarde toe te kunnen voegen aan deze gegevens.

Op basis van een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie wordt de focus gelegd op diergezondheid, vruchtbaarheid en de voeding van individuele koeien. Koeien die zorg nodig hebben worden sneller geïdentificeerd en de beslissingen worden effectief ondersteund door sensordata en modellen en efficiënt uitgevoerd door bedrijfsspecifieke SOP's toe te passen.

Producten

  • Prototype voor de keteninfrastructuur, de Infobroker en onderliggende modellen 
  • Congresbijdrages waarin het SDF project wordt toegelicht wordt getracht de nieuwe werkwijze onder de aandacht en in discussie te brengen.
  • Bijdrage eindrapportage Smart Dairy Farming

Publicaties