Project

Smart dairy farming

Het Smart Dairy farming (SDF) project verhoogt de levensduur van de koeien door het ontwikkelen van realtime beslis ondersteunende middelen voor individueel diermanagement rond de thema’s diergezondheid, voeding en vruchtbaarheid. Het doel is gezondere koeien en daarmee een duurzame en rendabele melkveehouderijketen te versterken.

Informatietechnologie voor verhogen levensverwachting

Op veel melkveebedrijven wordt er al informatietechnologie ingezet. Via praktische werkinstructies die hieruit voortkomen kan de verzorging van de individuele koe worden verbeterd, met als uiteindelijk doel om de levensverwachting van de koe te verhogen.

Op veel melkveebedrijven wordt er al informatietechnologie ingezet. Via praktische werkinstructies die hieruit voortkomen kan de verzorging van de individuele koe worden verbeterd, met als uiteindelijk doel om de levensverwachting van de koe te verhogen. Verschillende sensorsystemen worden al toegepast op melkveebedrijven. Deze helpen de melkveehouder om de productie, de gezondheid en de reproductie van zijn veestapel inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan melkmeters, stappentellers en krachtvoergift. De sensorsystemen worden vaak toegepast als enkelvoudig systeem dat zich richt op één aspect en de veehouder een attentie geeft indien een koe afwijkt van de verwachting. De informatie komt veelal maar één of twee keer per dag beschikbaar.

De uitdaging in het Smart Dairy Farming (SDF) project is om tot een meer holistische benadering te komen. Gegevens uit meerdere sensoren en bronnen kunnen tegelijkertijd online en (near) realtime beschikbaar komen en gebruikt kunnen worden om bedrijfsspecifieke en praktische werkinstructies voor de melkveehouders op te stellen.

Van data naar werkinstructies

Er is in het SDF-project ervaring opgedaan om data van meerdere sensoren tegelijkertijd modelmatig te kunnen verwerken tot praktisch werkinstructies.

Het verbeteren van de duurzaamheid van de melkveehouderijsector, kan worden gedaan door de levensduur van de koeien te verlengen. Gezamenlijke doel binnen het project was de levensduur van de koeien te verlengen en zo de duurzaamheid van de melkveesector te verbeteren. Dit kan worden bereikt door werkinstructies voor de veehouder te maken voor de kritische processen zoals  ‘opfok van jongvee’, ‘voeding tijdens transitieperiode’ en ‘vruchtbaarheid’.

Binnen het SDF-project hebben de partners, inclusief zeven innovatieve melkveehouders intensief samengewerkt. Er is in het SDF-project ervaring opgedaan om data van meerdere sensoren tegelijkertijd modelmatig te kunnen verwerken tot praktisch werkinstructies.

Hierbij is inzicht verkregen in de volgende aspecten:

•    Het ontwikkelen en beschikbaar krijgen van sensoren die informatie verschaffen op koeniveau.

•    Het realtime ontsluiten van de sensordata.

•    Het opschonen en analyseren van sensordata met als doel het herkennen van patronen waarbij actie van veehouder gewenst is.

•    Het geven van werkinstructies aan de veehouder om een gewenste actie uit te voeren.

De data wordt online ontsloten via web-services. Dit is de intermediar waarbij informatie vanuit verschillende databronnen samenkomt. De werkinstructies die vanuit de modellen worden gegenereerd worden via deze Infobroker terug gecommuniceerd aan de veehouder. Hiervoor wordt op verschillende manieren data gemeten met behulp van sensoren. Naast de commercieel beschikbare sensoren zijn er ook een aantal sensoren toegepast die nog niet grootschalig en commercieel worden aangeboden zoals sensoren voor het meten van het gewicht van de koeien en kalveren, de pH en temperatuur in de pens van de koe, de positie van de koe in de stal en de wateropname van een koe en kalf.

Uitrol naar de praktijk

Deelnemende partijen uit de keten zoals CRV, Agrifirm en Friesland Campina, beseffen zich dat er door uitwisseling van data op koe- en op groepsniveau meerwaarde wordt gecreëerd.

Deelnemende partijen uit de keten zoals CRV, Agrifirm en Friesland Campina, beseffen zich dat er door uitwisseling van data op koe- en op groepsniveau meerwaarde wordt gecreëerd. Ook de dienstverlening aan de veehouder wordt verbeterd en het draagt direct bij aan de verbetering van de levensduur van de koeien op melkveebedrijven. Hiervoor is het evident om data snel en eenvoudig uit te kunnen wisselen en tot meerwaarde te brengen via modelanalyses.
Dit roept wel vragen op. De veehouder is eigenaar van de data die uit de sensorsystemen komt, maar het eigenaarschap van de onderliggende data en rekenregels is een stuk minder duidelijk. Het creëren van een online data-uitwisselingstool is een goede methode om de transparantie in de keten te bevorderen.

Hoe verder in 2015?

In 2015 wordt er vooral gefocust op de verdere doorontwikkeling van de online ontsluiting van de gegevensstromen. De individuele partijen die aan het project meedoen zullen dit oppakken, hierbij wordt gekeken naar de modelmatige verwerking en het geven van werkinstructies.