Project

Social media en social entrepeneurship

Het verkennende onderzoek uit 2012 naar sociale media als nieuwe wegen naar sociale innovatie is in 2013 voortgezet met een accent op het genereren en inzetten van sociaal startkapitaal door online sociale netwerken (maatschappelijke samenwerkingsverbanden) bij het oplossen van maatschappelijke problemen op eigen kracht. In de verkenning van 2012 hebben we vanuit de theorie en met voorbeelden uit de praktijk laten zien dat door uitwisseling en communicatie via sociale media informele netwerken ontstaan die (willen) bijdragen aan gemeenschappelijke doelen en probleemoplossing in het publieke domein. Via sociale media vinden mensen elkaar namelijk makkelijk rondom een gezamenlijk thema of doel en door de mogelijkheden die deze online media bieden kunnen motivatie, ideeën en actieve betrokkenheid makkelijk worden gedeeld en opgepakt. In de verkenning van 2013 zijn we een casusonderzoek rondom drie online maatschappelijke samenwerkingsverbanden gestart en zijn we een methodologische verkenning van sociale media onderzoekstechnieken begonnen. Deze beide onderdelen gaan we in 2014 verder voortzetten en afronden.


In dit onderzoek kijken we naar de verschillende mogelijkheden die sociale media bieden om sociale  relaties aan te gaan en sociaal kapitaal op te bouwen ten behoeve van sociale innovatie (nieuwe  coalities, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van activeren en mobiliseren etc.). Inhoudelijke doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het ontstaan en inzetten van sociaal kapitaal via deze online sociale netwerken. Dit biedt handvatten voor online maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap, maar ook voor de faciliterende overheid om zich beter te kunnen verhouden tot bottom up invloed en initiatief voor sociale innovatie. Ook biedt het mogelijkheden voor netwerkorganisaties om waar nodig en gewenst netwerken te ondersteunen, te voeden en erin te participeren. Daarnaast heeft dit project ook als doel om sociale media als onderzoekstechniek te verkennen, waarbij we met name zoeken naar de mogelijkheden en meerwaarde van een multidisciplinaire onderzoekaanpak. Het onderzoek omvat literatuurstudie, exploratieve studie, casusonderzoek, een methodologische verkenning, activiteiten voor het bouwen van een netwerk voor
vervolgonderzoek en kennisdisseminatie.

Publicaties