Project

Sociale innovatie en samenwerking tussen akkerbouw en veehouder

Dit project heeft als doel om een duidelijker beeld te krijgen van de redenen voor het succes en falen rond sociale innovatie en partnerschappen tussen akkerbouw en veeteelt, in het bijzonder met betrekking tot de sociale arrangementen waarin deze type innovatiepraktijken zijn ingebed, hun samenwerkingsstructuren en de in-en uitsluiting van bepaalde kennisvelden. Daarnaast zal er bijzondere aandacht zijn voor de aannames bij innovatieprojecten in de akkerbouw-veehouderij wanneer de samenleving betrokken moet worden bij de innovaties: al bij het ontwerp of in latere fases? Het project wil tot slot laten zien hoe innovatiepraktijken zouden of kunnen helpen om de capaciteit aan sociale innovatie te kapitaliseren en te verbinden aan maatschappelijke waarden.

Dit project maakt deel uit van het subthema uit KB 28 dat zich richt op de vraag hoe innovatie praktijk (beleidsontwikkeling, bemiddeling, kennis co-creatie) zich zou moeten of kunnen ontwikkelen om beter te profiteren van maatschappelijke innovatie capaciteit en een betere verbinding na te streven die beantwoorden aan de maatschappelijke waarden. Dit KB-28-project is gekoppeld aan het KB 21 project van akkerbouw-veehouderij interacties (projectleider Pieter de Wolf). Akkerbouw-veehouderij interacties krijgen steeds meer aandacht, als gevolg van de veranderde balans tussen landbouw en zuivelproductie. De belangrijkste veronderstelling is dat de interactie kan bijdragen aan de oplossing van een aantal duurzaamheidsvraagstukken, zowel op economisch en milieugebied. Bovendien zou het ook mogelijk maken de regionale inkoop van diervoeders en de afhankelijkheid van de wereldwijde toevoer markten te verminderen.

Sub-vragen:
Welke voorbeelden van sociale innovatie kunnen worden onderscheiden in de samenwerking tussen veeteelt en akkerbouw?
Hoe ontstaan deze vormen van sociale innovatie en tot welke vormen van waardencreatie leiden ze?
Op welke schaalniveaus ontstaan kansen of problemen voor sociale innovatie? Hoe is sociale innovatie te verbreden binnen de akkerbouw en veeteelt?
In hoeverre zijn er voor de landbouwbedrijven institutionele belemmeringen voor sociale innovatie weg te nemen?

Publicaties