Project

Stadslandbouw

PPS Stadstuinbouw is in 2013 bescheiden begonnen met het uitwerken van verdienmodellen, onderzoeken van de claim van stadslandbouw op het gebied van gezondere eetgewoonten en het begeleiden van ondernemers in de stadslandbouw.

In 2014 krijgt dit onderzoek gevolg door intensievere participatie met bedrijven en partijen met een maatschappelijk belang (mn. gemeenten). Deze PPS heeft drie onderzoekslijnen uitgezet:

  1. Inzicht krijgen in de maatschappelijke behoefte aan zorg waar Stadstuinbouw een rol kan spelen – en de werkvormen van stadstuinbouw die daarvoor het beste geschikt zijn
  2. Kwantificering van de waarde van stedelijke versproductie (stadstuinbouw) voor het verbeteren van de gezondheid (consumptie van verse groenten en fruit door de grotere verbondenheid van de consument met de productie) en welbevinden (realisatie van innovatieve groenconcepten),
  3. Coachen van stadslandbouw initiatieven rond inzichten van realistische, onderscheidende verdienmodellen (programmalijn van 2013) en de doorvertaling naar nieuwe marktkansen voor de regulieren tuinbouw,

Dit jaar worden op elk van de thema’s enkele concrete projecten uitgevoerd:

Maatschappelijke rol

Samen met Landzijde monitoren van de impact van stadstuinbouw op de ontwikkeling van cliënten; hoe zien succesvolle trajecten eruit

Gezondheid / Kwantificering meerwaarde

Samen met Fruit4Sport/gemeente Amsterdam wordt effect van de (gratis) beschikbaarheid van lokaal fruit op scholen en sportfaciliteiten op het consumptiegedrag onderzocht

Verdienmodellen

Op basis van de analyses uit 2013 worden in 2014 ondernemersnetwerken opgezet, waar ‘stadstuinders’ kunnen leren van elkaar over verdienmodellen. In 2013 zijn enkele reguliere tuinders actief geworden in de stadslandbouw. Deze ondernemers worden gevolgd in hun ontwikkeling: wat zijn hun beweegredenen en komen zij tot andere verdienmodellen.

Publicaties