Project

Stadslandbouw.

In het verstedelijkte Nederland is een (herstel van de) verbinding tussen stad en de landbouw gewenst. Landbouw heeft immers een rol in het verduurzamen van Nederland, als lokale voedselproducent, (groene) energieleverancier, onderdeel van (nutriënten) kringloop en aanbieder aan rust, groen en ruimte. Stadslandbouw is een nieuwe uitdaging (markt) voor de landbouw in Nederland.

Doelstelling

Stadslandbouw is een nieuwe ontwikkeling die volop in de belangstelling staat. Het vraagt om een hernieuwde blik op de stad en landbouw wanneer voedselproductie een onlosmakelijk en verbindend onderdeel wordt van de stad en stadsrand. Deze nieuwe blik op stad en ommelanden is het startpunt van nieuw ondernemerschap in de stadsrandzone. Ondernemerschap waarbij voedselproductie voor de regionale markt de kern is van het business model. Een aantal pioniers laten zien dat er volop kansen liggen voor bedrijven, maar in grote lijnen is de ontwikkeling van stadslandbouw in de stadsrand zone nog beperkt (Veen et al, 2012). Doel van dit project is het professionaliseren van stadslandbouw in de stadsrandzone. Dit wordt gerealiseerd door 1) het faciliteren van een stimulerende leeromgeving voor de pioniers, 2) het verkennen van nieuwe buiness- en ontwikkelmodellen voor stadslandbouw en 3) het bieden van oplossingen voor ervaren knelpunten.

Werkwijze

Het project kent twee onderdelen: lokaal netwerk en kennisvragen. Op een nader te bepalen locatie wordt een netwerk opgezet (of bijgedragen aan de ontwikkeling ervan) waarin ondernemers, overheid en andere lokale stakeholders gezamenlijk werken aan het leggen van de verbinding tussen stad en landbouw. Aspecten als gezamenlijke visie, ondernemerschap vaardigheden, business modellen, productontwikkeling en maatschappelijke verbindingen staan centraal op de agenda van dit netwerk. Locatie(s) worden geselecteerd op basis van ambitie van betrokken stad en ondernemers, planologische ruimte en financiële slagkracht. Van de deelnemende steden wordt een bijdrage in cash of kind gevraagd. Het netwerk worden gefaciliteerd door Wageningen UR. In dit deelproject is ook ruimte gereserveerd voor het agenderen van kansen en uitdagingen.

Het tweede onderdeel van dit deelproject zijn de kennisvragen. Deels zullen deze voortkomen uit de kansen en uitdagingen die door het regionale netwerk zijn benoemd. Maar ook vragen die al benoemd zijn vanuit onder andere het stedennetwerk (en LinkedIn groep) kunnen hier opgepakt worden.

Resultaten

Concrete producten van dit deelproject zijn:
  • Minimaal één lokaal netwerk waarin ondernemers, overheid en lokale stakeholders werken aan duurzame verbinding tussen stad en landbouw. Het netwerk bepaalt hun agenda. Vanuit deelnemende partijen wordt eigen bijdrage (kind of cash) gevraagd.
  • Nationale agenda van kansen en uitdagingen voor een duurzame lokale verbinding tussen stad en landbouw ism. Min. I&M, Min. EZ en stedennetwerk.
  • Potentiele oplossingen voor vraagstukken rond het versterken van duurzaam grondbeleid, planologische arrangementen en business modellen voor stadslandbouw.
  • De principes voor een verdienmodellen tussen stad en landbouw.

Publicaties