Project

Stereotypieën bij dieren in dierentuinen

Om dierenwelzijn in dierentuinen te kunnen meten is een meetinstrument nodig. En dat meetinstrument moet eenvoudig in het gebruik zijn voor de dierenarts en dierverzorgers. Door stereotypering van de diersoorten met de bijbehorende behoeften is de aanpak beter te standaardiseren.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om voor twee vogelsoorten en voor twee zoogdiersoorten een modelindicator of modelindicatoren te ontwikkelen en deze voor de gekozen diersoorten in te vullen. De modelindicator of -indicatoren zullen bruikbaar moeten zijn voor toepassing in dierentuinen. Bij voorkeur moet de indicator in het dagelijks management gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat de zoo veterinair en de dierverzorgers een zo eenvoudig mogelijk protocol moeten hebben waarmee het welzijn van een diersoort vastgelegd kan worden. Vaste onderdelen van het protocol moeten zijn de registratie van stereotypieën en andere indicatoren die als referentie voor de validatie van de stereotypieën noodzakelijk zijn. Deze indicatoren worden waar nodig aangevuld om tot een complete welzijnsindicatie te komen. Een handleiding en verder instructie worden daarbij verzorgd voor de juiste toepassing van het protocol door dierentuinmedewerkers en adviezen voor verbetering (zoals omgevingsverandering) bij geconstateerde welzijnsproblemen.

Plan van Aanpak

Het project heeft een doorlooptijd van ruim een jaar, zodat na de vaststelling van soorten en het uit te voeren protocol alle seizoenen in een jaar worden doorlopen. Het project vangt aan in de nazomer van 2012. In de tijd zijn er drie hoofdaspecten/fasen te onderscheiden:

  1. Voorstudie waarin bepaald wordt welke diersoorten onderzocht worden: Deze wordt afgesloten met een go / no go;
  2. Onderzoek naar Modelindicatoren met speciale aandacht voor stereotypieën van de gekozen diersoorten;
  3. Protocol hoe de stereotypieën kunnen worden vastgesteld door medewerkers van de dierentuinen.
  4. Verslaglegging

Beoogde resultaten

Met de modelindicator(en) kan het welzijn van dierentuindieren op basis van sterotypieën worden vastgesteld. En dat kan weer leiden tot maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen.
In 2014 zal over dit onderzoek een rapportage uitkomen.