Project

Stoppen met castreren

Het houden van beren is een vak apart. Uit praktijkervaringen blijkt dat aan het managen en huisvesten van beren andere eisen worden gesteld dan aan borgen. Een deel van de varkenshouders ondervindt problemen bij het houden van beren. De vraag is wat het houden van beren succesvol kan maken.

Doelstellingen

Het onderzoek in het deelproject bedrijfsvoering heeft zich in 2012 met name gericht op: 1) verminderen springgedrag en agressief gedrag bij beren; 2) verlagen aantal beren met berengeur. In het demonstratie-netwerkproject staat de vertaalslag/uitrol van onderzoek naar de praktijk centraal ofwel hoe kan de informatie uit het onderzoek praktisch worden vertaald voor grote groepen varkenshouders en voor erfbetreders.

Aanpak en tijdspad

Een  groot deel van de activiteiten, die gestart zijn in 2012, lopen door in 2013. Daarnaast worden nieuwe activiteiten gestart. In 2013 zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

 1. Afronden onderzoek naar succes- en risicofactoren op praktijkbedrijven
  Eind 2012 is een start gemaakt met de verwerking van de gegevens. De data zijn allemaal gecontroleerd en er zijn frequentietabellen gemaakt van alle uitleesparameters (zoals de gedragswaarnemingen, huidbeschadigingen en berengeur) en van alle vragen in de vragenlijst. Op basis daarvan is beslist welke uitleesparameters en welke vragen allemaal meegenomen worden in de analyses. In 2013 worden enkelvoudige en multifactoriële analyses uitgevoerd om na te gaan welke relaties er zijn tussen de uitleesparameters en de vragen. Op basis daarvan worden de succesfactoren en kritische factoren voor ongewenst gedrag van beren en voor berengeur vastgesteld.  Daarnaast wordt er op bedrijfsniveau inzicht gekregen in de relatie gedrag en berengeur. Bij het opstellen van de aanbevelingen voor varkenshouders om gedrag en berengeur te verminderen worden de leden van de begl. cie. nauw betrokken. De resultaten worden gerapporteerd in een rapport, artikelen voor vakbladen, een flyer en een PowerPointpresentatie. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor varkenshouders en erfbetreders om de resultaten van het onderzoek te communiceren. Dit zal allemaal plaatsvinden in de eerste helft van 2013.
 2. Onderzoek bij biologisch gehouden beren (springgedrag beren)
  Het onderzoek naar interventiemaatregelen om ongewenst berengedrag te verminderen wordt in april 2013 afgesloten op de praktijkbedrijven. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd. De kosten hiervoor bedragen k€ 39.9.
 3. Demonstratie netwerk project
  In het demonstratie-netwerkproject staat de vertaalslag/uitrol van onderzoek naar de praktijk centraal. Dit wordt enerzijds uitgevoerd via netwerkbijeenkomsten, studieclubs, workshop etc. met varkenshouders en erfbetreders en anderzijds via demonstratieprojecten op varkensbedrijven.

Resultaten

De volgende resultaten worden opgeleverd in het project:

 • Succesfactoren en kritische factoren voor ongewenst gedrag van beren.
 • Inzicht in het management van de varkenshouder in relatie tot het gedrag van beren.
 • Succesfactoren en kritische factoren voor berengeur.
 • Inzicht in hoeverre er sprake is van een echt probleem of een gepercipieerd probleem met andere woorden zijn er verschillen in het gemeten gedrag van de beren en de perceptie van de varkenshouder
 • Inzicht in de relatie tussen gedrag van de beren en berengeur op bedrijfsniveau.
 • Inzicht in de genetisch relatie tussen gedrag en berengeur.
 • Adviezen aan zowel reguliere als biologische varkenshouders hoe ze ongewenst gedrag van beren en berengeur kunnen verminderen.
 • De kennis opgedaan in het project is overgedragen en bekend bij grote groepen varkenshouders en erfbetreders.
 • Een incentive systeem en een beschrijving van de best-passende kortingsscenario’s
 • Gebruiksvriendelijke interface om bestaande economische modellen geschikt te maken voor gebruik door varkenshouders.