Project

Strategieën voor een klimaatbestendig landelijk gebied (CARE)

Het CARE project ontwikkelt kennis over de effecten van klimaatverandering en over  adaptatie maatregelen. Het project richt zich op regionale gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Het project werkt in samenwerking met stakeholders geïntegreerde regionale strategieën uit met de nadruk op de functies biodiversiteit, landbouw en watermanagement.

Het CARE project ontwikkelt kennis over de effecten van klimaatverandering en over effectieve adaptatie maatregelen. Het project richt zich op regionale gebiedsprocessen in het landelijk gebied.  Het project werkt geïntegreerde regionale strategieën uit in samenwerking met stakeholders en met de nadruk op de functies biodiversiteit, landbouw en watermanagement. Binnen CARE zijn verschillende simulatiemodellen  ontwikkeld zowel van het fysieke systeem als van het sociaaleconomische systeem, voor een beter begrip van de effecten van klimaatverandering op het fysieke system, instituties en individuele boeren. Het model METAPOP geeft inzicht in de invloed van toegenomen weersextremen en het opschuiven van geschikte klimaatzones op de overleving van soorten in natuurnetwerken. Met het model wordt de klimaatbestendigheid van ecologische netwerken gemodelleerd. Voor landschapsscenario’s die verschillen in de hoeveelheid Green Infrastructure wordt de overleving van soorten in habitatnetwerken en het  tempo van opschuiven van soortarealen  gemodelleerd. Het Agent Based Model RULEX modelleert landstransacties tussen boeren en natuurorganisaties bij verschillende sociaaleconomische, klimaat scenario’s. Dit levert verschillende patronen van natuurgebieden en Green Infrastructure op, die door het model METAPOP worden doorgerekend. Tevens wordt de effectiviteit van beleidsopties doorgerekend, zoals de bereidheid van boeren om te participeren in een subsidieregeling voor van Green Infrastructure.

Binnen CARE vindt een synthese plaats van effectieve combinaties van adaptatiemaatregelen voor het klimaatbestendig maken van regio’s in het landelijk gebied. De mogelijkheden van integratie, synergie en bijdrage aan de regionale adaptieve capaciteit van de adaptatiemaatregelen wordt geanalyseerd.

Producten

Wetenschappelijke publicaties 2014

  • Bridging ecology and agronomy: Designing a green infrastructure network optimal for biodiversity and farmers’ objectives. Schaap, B., Reidsma, P., Bakker, M., Van Teeffelen, A., Vos, C.C.
  • Green infrastructure as a regional climate adaptation strategy for ecological networks. Van Teeffelen, A., C.C. Vos, H. Baveco and R. Jochem. Bijdrage aan de special issue in Landscape Ecology: april 2014.
  • Synthesis of adaptation options and strategies in response to climate change that reflects the diversity of biophysical and socio-economic contexts Vos, C.C., Stremke, S., Rounsevell and others.

Wetenschappelijke congressen 2014

  • Presentatie op het congres Deltas in Times of Climate Change II Conference, Climate 2 Conference, 24-26 September 2014.
  • Maatschappelijke output 2014
  • Een interactieve pdf met adaptatie: Klimaatadaptatie opties voor ht landeljk gebied opde hogere zandgronden: synergy, trade-offs en bijdrage aan de regionale adptieve capaciteit. Vos, C.C., Stermke, Oudes, D. (redactie).

Publicaties