Project

Strategisch plan Nederlandse aquacultuur

De vraag is of de EU-consument in de toekomst wel voldoende aquacultuurproducten kan blijven consumeren. De wereldwijde vraag groeit snel en de EU-productie is relatief laag. De EU stimuleert. Nederland wil nieuwe aquacultuurproducten ontwikkelen voor bestaande en nieuwe markten: opstelling van nationaal strategisch plan aquacultuur.

Doelstelling

De wereldwijde vraag naar aquacultuurproducten (vis, schaal- , schelpdieren en micro- en macroalgen) stijgt al jaren. Echter, binnen de EU is de productie relatief beperkt en voor 60% afhankelijk van import. Door de groei van de wereldafzetmarkt is het de vraag of de EU-consument in de toekomst wel voldoende wordt voorzien. De EU wil haar concurrentiepositie verbeteren middels productdiversificatie: nieuwe aquacultuurproducten ontwikkelen voor bestaande en nieuwe markten. Daarom is een verkennende studie noodzakelijk. Doel is het aanleveren van bouwstenen die het nationaal strategisch plan aquacultuur ondersteunen. Zodanig dat de overheid gerichte acties kan uitzetten.

Resultaten (beoogd)

De rapportage beoogt een analyse van marktkansen en benodigde ondersteuning voor een succesvolle en groeiende Nederlandse aquacultuursector. Dit in de vorm van bouwstenen voor een strategisch plan aquacultuur. Tevens is een inventarisatie van knelpunten en oplossingen van belang. Met behulp van deze analyse kan een zo kansrijk mogelijk strategisch plan worden opgesteld. Uiteindelijk moeten de activiteiten leiden tot een verhoging van de aquacultuurproductie in Nederland.

Plan van Aanpak

Bouwstenen worden ingedeeld in drie categorieën: ‘Marktkansen’, ‘Knelpunten & Interventies’ en ‘Investeringen & Pilots’. De bouwstenen binnen de eerste categorie ‘Marktkansen’ gaan over de keuze van de meest kansrijke kweekorganismen, producten en markten waar beleid op gericht moet worden. De bouwstenen in de tweede categorie ‘Knelpunten & Interventies’, richten zich op het inventariseren van de huidige knelpunten voor de ontwikkeling van een gezonde groeiende aquacultuurproductie in Nederland. De focus ligt hier op producten met de beste marktkansen. Daarnaast worden voor deze knelpunten mogelijke interventies geïdentificeerd en geanalyseerd. De bouwstenen binnen de derde categorie ‘Investeringen & Pilots’ houden verband met het identificeren van mogelijkheden voor innovatieve investeringen en pilots/experimenten.

Publicaties