Project

Strategische Kennisontwikkeling 'Natuur in handen van mensen'

Het natuurbeleid van Nederland wordt vermaatschappelijkt. Het komt 'in handen van mensen'. Dit is opgenomen in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Wat betekent dit voor het kennisbeleid van het Ministerie van EZ?
Subthema's / begrippen die hierin genoemd worden zijn oa: Natuur van mensen, de energieke samenleving, drijfveren van burgers en ondernemers, veelzijdig natuur / leefomgeving, veelzijdige inzet van burgers en bedrijven, natuureducatie, natuurregelgeving en maatschappelijk draagvlak, natuur en gezondheid.

Een scan onder groepen buiten het gangbare natuurbeleid laat zien dat de aandacht voor de natuur diverser wordt. Het natuurbegrip is zich aan het verbreden.

Om deze omslag te ondersteunen zou het kennisbeleid meer helpdesk faciliteiten voor maatschappelijke natuurinitiatieven moeten bieden. Inhoudelijk zou het kennisbeleid zich daarbij meer kunnen richten op de thema's: natuur en dieren; natuur en leefstijl; natuur en sociaal kapitaal.

Deliverables

  1. Een scan m.b.t. de vraag hoe het thema 'natuur in handen van mensen'  leeft bij diverse actoren die niet in het hart van het gangbare natuurbeleid en - beheer zitten.
  2. Strategische visie op relevante kennisthema’s binnen het thema ‘natuur in handen van mensen’.
  3. Aanbevelingen voor het kennisbeleid van het Ministerie van EZ.

Publicaties