Project

Strategische kennisagenda bos en hout

Tot voor kort was er nauwelijks sprake van Europees bosbeleid. Alleen de Europese Commissie voerde het Forest Action Plan uit. Naarmate meer en meer issues op het Europese bos afkomen (klimaatverandering, grondstoffenvoorziening, rurale ontwikkeling, biodiversiteitverlies), starten ook meer internationale beleidsprocessen rond bos en hout. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als lidstaat van de EU, en als grote importeur van hout, maar ook met een verantwoordelijkheid richting het eigen bos.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een strategische kennisagenda bos- en hout internationaal op te zetten om:

  • inzicht te krijgen in de toekomstige beleidsissues en de daarmee samenhangende kansen en bedreigingen voor de Nederlandse bos- en houtsector.
  • een daaruit voortvloeiende strategische kennisagenda voor de bos- en houtsector op te zetten met kennisvragen in een samenhangende vorm en ene overzicht te verschaffen van de relevante instituten die zich met bosonderzoek bezig ouden.
  • Suggesties te geven voor te nemen initiatieven, passend in wat gebeurt op EU-niveau, en welke implicaties ditheeft voor Nederland op drie niveau's: internationaal-, nationaal- en beheerdersniveau

Werkwijze

  1. Op basis van literatuur, en recente verslagen van bijeenkomsten, en beleidsdocumenten wordt een eerste overzicht gemaakt van de toekomstige beleids-issues voor ruwweg de periode 2014 - 2020. Dit eerste overzicht wordt aangevuld door interviews met beleidsdirecties en stakeholders, en vertegenwoordigers van de sector
  2. Op basis van de beleidsissues worden de strategische kennisvragen in concept en in samenhang opgezet, rekening houdende met bestaande kennis. De kennisvragen worden ook d.m.v. interviews met betrokkenen verder uitgewerkt en aangescherpt. 
  3. Op basis van kennislancunes , en strategische  kennisagenda worden suggesties gedaan voor een concrete aanpak, passend binnen EU richtlijnen, actie plannen  en het Gemeenschappelijk Lanbouw Beleid (GLB).

Resultaten

Het resultaat wordt voornamelijk gebruikt voor de onderzoekprogrammering van het Ministerie van EZ, in invulling van de kaderbrief Augustus 2013.

Publicaties