Project

Sturen op watergebruik in de landbouw: een verkenning van beleidsopties

Dit onderzoek gaat dieper in op bestaande (inter)nationale ervaringen over het reguleren van het grondwatergebruik om verspilling en vervuiling ervan te voorkomen. In het bijzonder wordt nagegaan welke uitdagingen zijn verbonden aan het implementeren van beleidsmaatregelen (regulerend, financieel-economisch, én communicatief) die tot doel hebben om te komen tot een duurzaam grondwatergebruik.

Het Regeerakkoord zegt (p. 44):"Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw wordt er in samenwerking met waterschappen en betrokken boeren geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, en verder onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen. In samenwerking met boeren wordt in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden bekeken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder intensieflandgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en natuurherstel.

Het kabinet gaat betrokken boeren hier dan voor compenseren en benut daarbij alle mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)." Dit onderzoek gaat dieper in op bestaande (inter)nationale ervaringen over het reguleren van het grondwatergebruik om verspilling en vervuiling ervan te voorkomen. In het bijzonder wordt nagegaan welke uitdagingen zijn verbonden aan het implementeren van beleidsmaatregelen (regulerend, financieel-economisch, én communicatief) die tot doel hebben om te komen tot een duurzaam grondwatergebruik.

Publicaties