Project

Sustainable Business Opportunities at Sea

De natuur op zee staat onder druk van bestaande en nieuwe activiteiten op zee. Nieuwe functies van de zee zullen zich qua ruimtegebruik moeten verhouden tot de huidig gebruik. De Nederlandse zeeën worden al gebruikt voor onder andere visserij, transport, militaire oefeningen, recreatie, zandwinning. Ook  natuurbescherming legt een ruimtelijke claim op de zee, door ruimtelijke maatregelen voor beschermde gebieden (zie natuurverkenning 2010-2040). De ambitie van Blue Growth (Europese Commissie,2012, 2014) sluit bij deze ontwikkelingen aan. Het concept Blue Growth benadrukt dat de nieuwe economische activiteiten op zee kunnen leiden tot economische groei en zorgen voor een duurzaam beheer van de ecosystemen en de ecosysteemdiensten die de zee voortbreng. 

Beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven hebben hoge verwachtingen van Blue Growth. Er is echter nog veel onzekerheid, zowel over de technische haalbaarheid, de economische impact en de consequenties voor het ecosysteem. Het is nog onduidelijk welke functies de Nederlandse zeeën in de toekomst gaat vervullen, en wat de impact daarvan is op economie en natuur. Deze studie richt zich op de vraag of het de nieuwe functies van de zee economisch haalbaar zijn binnen de kaders van een duurzaam beheer van de zeeën. Daarbij is het belangrijk om “kaders van een duurzaam beheer”  niet alleen als een restrictie te zien, het gaat nadrukkelijk ook om de kansen om uit duurzaamheid ecosysteemdiensten te versterken en te verwaarden. De centrale onderzoeksvraag is als volgt: Wat zijn de perspectieven voor een duurzame bedrijfsmatige exploitatie van kust en zee? In methodologische termen stellen wij voor gebruik te maken van een scenario-analyse in combinatie met de Delphi methode. In samenspraak met deskundigen (publiek, privaat, academisch) wordt in kaart gebracht welke kansen er voor Blue Growth in de Nederlandse zeeën liggen. 

Publicaties