Project

Synergie en trade-offs tussen natuurpact en de klimaattafels

Het klimaatakkoord zorgt voor een verhoogde urgentie om de doelen rondom broeikasgassen te realiseren. Hiervoor wordt ook naar het natuurbeleid gekeken. Deze maatregelen hebben een potentieel groot effect op het in LEN voorziende doelbereik ten aanzien van VHR. Er is daarom behoefte aan kennis over hoe het klimaatakkoord en het natuurbeleid elkaar raken. 

In dit project wordt onderzocht wat de relatie is tussen het natuurbeleid en de afspraken die worden gemaakt aan de klimaattafels. In de eerste plaats wordt een beknopte bestuurlijk analyse gemaakt van het proces rond de klimaattafels. Idee is dat inzicht in het proces leidt tot een grotere impact van de ontwikkelde kennis. Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van de maatregelen van de klimaattafels die van invloed zijn op het natuurbeleid. Daarna wordt er gekeken welke data, methoden en indicatoren gebruikt kunnen worden om de impact van deze maatregelen van de klimaattafels op de verbrede doelen van het natuurbeleid te toetsen.

Bij de verbrede doelen gaat het in de eerste instantie om de beleidsdoelen zoals afgesproken tussen rijk en provincies in het natuurpact. Het gaat hier om doelen omtrent biodiversiteit, natuur & economie en natuur & maatschappij. Indien mogelijk wordt er een eerste expertinschatting gegeven van de impact van de maatregelen op deze verschillende doelen.

Ten slotte zal er gekeken worden op welke wijze trade-offs en synergiƫn van de maatregelen van de klimaattafels voor de verschillende doelen in beeld gebracht kunnen worden. Het idee is dat facts & figures kunnen helpen om een beter afgewogen besluit te nemen.

Publicaties