Project

Synthese studie van 'Economie van Ecosystemen en Biodiversiteit' (TEEB)

Bij bedrijven groeit het besef dat duurzame ontwikkeling perspectief biedt op voortbestaan en dat biodiversiteit hierbij een substantiële betekenis heeft. Maar ook dat een gezonde Nederlandse economie alleen toekomst heeft als de daarvoor benodigde mondiale grondstoffen duurzaam worden benut en beheerd. Er zijn steeds meer coalities tussen bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden die groei en groen duurzaam met elkaar willen verbinden. Biodiversiteit biedt kansen voor de topsectoren. Het in 2011door het kabinet gelanceerde Green Deal met onder andere projecten voor natuur en biodiversiteit helpt burgers, bedrijven, mede-overheden en andere organisaties plannen voor verduurzaming tot uitvoering te brengen.Het is gericht op het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving, het verzorgen van objective informatievoorziening en adequate samenwerkingsverbanden.

Doelstelling

Voor veel bedrijven zijn (internationale) normen en richtlijnen leidend bij het ontwikkelen van en rapporteren over maatschappelijk verantwoord ondernemen.Voorbeelden zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), ISO26000 en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Ook binnen een keten wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van generieke of sector-specifieke standaarden waarmee kwaliteit en duurzaamheid van product en productieproces voorgeschreven wordt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld NTA8080 (Richtlijn voor duurzame biomassa), MSC en Rainforest Alliance.De vraag is of en hoe natuur en biodiversiteit in deze richtlijnen meegenomen worden. Zien de verantwoordelijke actoren het belang van deze onderwerpen? Onder welke condities is zorg voor natuur en biodiversiteit te ‘vangen’ in een richtlijn?

Resultaten

Het onderzoek heeft geresulteerd in (i) een overzicht van systematische stappen waarmee ecosysteemdiensten in beeld kunnen worden gebracht, en (ii) inzicht in duurzaam functioneren van ecosysteemdiensten, de betekenis daarvan voor beleidskeuzen en samenhang met relevante beleidstrajecten. De resultaten worden opgenomen in het rapport voor Fysiek Nederland en zijn toeleverend aan de synthesestudie in 2013. De resultaten kunnen o.a. worden gebruikt in beleidstrajecten voor vergroening van de economie, implementatie van de Europese Biodiversiteitsstrategie en herziening van de OEI-richtlijnen

Werkwijze

Dit project wordt vervangen door de synthese-studie van het programma : Economie van Ecosystemen en Biodiversiteit (Engelse afkorting TEEB) die 1 juli 2012 moet starten als de voorstudies klaar zijn.

  • Opzet inhoudsopgave en afspraken maken met het tijdschrift (1e kwartaal 2012)
  • Afspraken met de beoogde auteurs van artikelen (1.000 - 1.500 woorden) (2e kwartaal 2012)
  • Schrijven, aanleveren artikelen en redigeren van andere artikelen (3e kwartaal 2012)
  • Eindredactie en publicatie (4e kwartaal 2012)

In overleg met de hoofdredacteur streven we naar een reliefrijk beeld. Dus niet alleen successen melden, maar ook de weg er naar toe en enige achtergrond in hoeverre natuur en biodiversiteit nu bij bedrijven leeft.

Het tijdschrift doet de interviews en sfeerrapportages. Onderzoekers leveren meer contextuele- en achtergrondartikelen zoals over de bijdrage van groen in de certificeringspraktijken en de resultaten uit een enquete naar bedrijven over biodiversiteit. Het tijdschrift zal die artikelen redigeren voor een meer maatschappelijke bijdrage.Het moet nog blijken of hiervoor externe onderzoekers nodig zijn. Het tijdschrift kan namelijk zelf ook succesvolle groene ondernemers interviewen.

Publicaties

Publicaties

Downloads

TEEB voor gebieden; Hendriks, K. , Braat, L.C. , Deerenberg, C.M. , Egmond, P.M. van , Gaaff, A. , Heide, C.M. van der , Jongbloed, R.H. , Klok, C. , Leneman, H. , Melman, T.C.P. , Ruijs, A.J.W. , Tamis, J.E. (2014) : Wageningen UR, 2014