Project

Systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de keten

Dit ketenproject beoogt nieuwe kennisontwikkeling over de impact van klimaat, voeding en substraat op natuurlijke afweerreacties van vruchtgroenten in relatie tot gevoeligheid voor vruchtinfecties via de bloem. Daarnaast wordt gestreefd naar het ontwikkelen van nieuwe productkennis en procedés voor het verstevigen van natuurlijke afweerreacties voor een weerbaarder gewas.

Dit omvat ook onderzoek naar de effectiviteit van de preventieve inzet van bestuivers die biologische antagonisten overbrengen naar bloemen ter preventie van sporenkieming. De ontwikkelde kennis en handvaten voor een duurzame systeemaanpak zijn noodzakelijk voor een gecontroleerde sturing op vruchtkwaliteit in de teelt en borging van vruchtkwaliteit in de keten.

Resultaten tot nu toe:

  • Met een preventieve behandeling van paprikabloemen met microbiële antagonisten is uitgroei van Fusarium in jonge vruchtbeginsels met 40-85% te remmen. Een éénmalige behandeling heeft slechts een korte duurwerking, herhaling van de behandeling is noodzakelijk om Fusarium te blijven remmen. 
  • Ontwikkeling van Fusarium uitgroei in jonge vruchtbeginsels van paprika komt goed overeen met de ontwikkeling van inwendige symptomen in rijpe vruchten. Daarmee lijken jonge vruchtbeginsels geschikt als vroege indicator voor de ontwikkeling van Fusarium in rijpe vruchten.
  • Behandelingen met exp. antagonist kunnen in paprika een significante bijdrage leveren aan het verminderen van Fusarium vruchtrot aantasting onder praktijkcondities, in zowel jonge vruchtjes als oogstbare vruchten.
  • Behandelingen met antagonisten zijn het meest effectief bij een preventieve toepassing, maar werken ook in lichte mate curatief en zijn werkzaam in het geval er al een lage sporendruk van Fusarium in een kas aanwezig is, maar dit vermogen is wel beperkt. Bij een te hoog opgelopen natuurlijke infectiedruk van Fusarium zijn de antagonisten niet meer werkzaam.
  • Er is geen relatie tussen opening in de vruchtbodem en het aantal aangetaste vruchten met Fusarium vruchtrot. In de praktijk 2017 leek bij de keurrondgang dat paprikas met een gat wel vaker aangetast waren.
  • Sapstroommeters geven goed inzicht in de activiteit van de plant en geven aan dat de lichtinstraling de belangrijkste sturende factor is.
  • Een standaard teelt zonder schermen heeft geen verhoogd risico op Fusarium vruchtrot aantasting.

Publicaties