Project

Systeemaanpassing broeikasgasemissies per landgebruiksklasse

De rapportage van broeikasgasemissies voor het Kyoto Protocol (KP) vindt plaats per landgebruiksklasse. De wens is om deze methode voor KP ook te gebruiken voor de Conventie. Dit heeft enige aanpassingen in het systeem tot gevolg. Dit project beschrijft tevens de dynamiek in landgebruik en de consequenties voor bodem C fluxen.

Doelstelling

In de rapportage van broeikasgasemissies voor het Kyoto Protocol (KP) worden de emissies uit minerale bodems geassocieerd met veranderingen in landgebruik. Rapportage vindt plaats per landgebruiksklasse. Dit is gebaseerd op bodem C voorraden voor de verschillende landgebruiksklassen en de belangrijkste bodemtypes. Echter, voor de Conventie worden de bodemfluxen uit minerale bodems niet specifiek geassocieerd en gerapporteerd voor de verschillende landgebruiksklassen en landgebruiksveranderingen. De wens is om deze methode voor KP ook te gebruiken voor de Conventie. Dit heeft enige aanpassingen in het systeem tot gevolg, waarmee de Common Reporting Format (CRF) tabellen worden gegenereerd. Het doel van dit project is het aanpassen van de LULUCF-rapportage voor de Conventie betreffende emissies en vastlegging van koolstof in minerale bodems. Zo ook het schrijven van een rapport over de dynamiek in landgebruik en de consequenties voor bodem C fluxen.

Resultaten (beoogd)

Een goede inschatting van de omvang van de emissies uit minerale bodems voorkomt dat Nederland later voor eventuele verrassingen komt te staan en extra emissierechten moet kopen om aan de afspraken van een nieuw klimaatverdrag te voldoen. Daarnaast is er ook behoefte aan beter inzicht in de veranderingen in organisch stofgehalte in landbouwbodems, gezien huidige discussies omtrent afnemende bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw en de voorgestelde vergroeningsmaatregelen van het GLB.

Dit project geeft onderbouwing aan het project Emissieregistratie, dat wordt uitgevoerd binnen het thema Agromilieu. De resultaten van het project worden gepresenteerd in een WOT-werkdocument of Alterra-rapport. Mogelijk volgt tevens een kort artikel voor het vaktijdschrift Bodem.

Plan van Aanpak

Deze deskstudie bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Verbeteren inschatting bodem C voorraad onder ‘settlements’.
  2. Aanpassing modelcode voor rapportage systeem LULUCF in CRF tabellen.
  3. Schrijven rapport landgebruiksdynamiek en bodem C fluxen.