Project

Systeemanalyse legpluimvee biologisch

De doelstelling van dit project is om een integraal beeld te verschaffen van de problematiek en state of the art van het probleem van verenpikkerij in de leghennenhouderij met ongekapte leghennen.

We doen dit door een keten- en systeemanalyse van de biologische leghennenhouderij.

Resultaten

  1. Er is een systeemanalyse uitgevoerd waarbij diverse partijen en deskundigen waren betrokken. Deze was beperkt van omvang en de bevindingen zijn opgeschreven in een interne notitie. Belangrijkste uitkomst was dat het achterwege laten van een snavelbehandeling (door verbod zoals in biologische sector, maar ook door convenant voor de reguliere sector) nog steeds een groot risico is voor het ontstaan van verenpikken en kannibalisme. In het brede pallet van invloedsfactoren en interacties is daglicht, en dan met name een specifiek deel van het spectrum, geïdentificeerd als factor waar nog weinig van bekend is maar potentieel een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van verenpikken.
  2. Er zijn metingen uitgevoerd op verschillende soorten houderijsystemen op praktijkbedrijven (met als onderscheidend kenmerk of en mate van daglichttoetreding, hetzij direct zoals in de uitloop of door transparant materiaal) waarbij het gehele lichtspectrum is bepaald en tevens de conditie van het verenkleed van de hennen (als maat voor het verenpikken). De resultaten worden in begin 2013 uitgewerkt en gerapporteerd.

Publicaties