Project

Systeemkennis/monitoring: Trilaterale samenwerking

Het Deltaprogramma Waddengebied heeft de opdracht om kennisontwikkeling en monitoring tav de Waddenzee in trilaterale samenhang te brengen.

1. Trilaterale samenwerking

1)  Een  Factsheet per pilot is vervaardigd waarinde overwegingen per pilot en de uitwerking van de  gedachte planning zijn opgenomen.

2) Er is een trilaterale workshop gehouden.

2. Ontwikkelen operatoneel model

Ontwikkelen operationeel model: Zoals in het Plan van Aanpak (dat als tussen product is opgeleverd) is voorgesteld, is er gewerkt langs twee ontwikkelingslijnen, proces-gebaseerd en semi-empirisch:

Langs de semi-empirische lijn is de parametersetting van de ASMITA modellenis op nieuw door de modellen opnieuw te kalibreren volgens de methodiek beschreven door Wang e.a. (2007). Vervolgens zijn de voorspellingen voor de grootschalige morfologische ontwikkelingen onder invloed van zeespiegelstijging opnieuw uitgevoerd met de gekalibreerde modellen. De nieuw verkregen inzichten zijn samen met de uitgevoerde modelkalibratie en –toepassing gepresenteerd op de PECS2014 conferentie en gepubliceerd in de proceedings van de conferentie.

Langs de proces-gebaseerde lijn is er gewerkt aan twee modellen, een model voor het hele Waddenzee en een lokaal model voor de Amelanderzeegat. Voor het eerste ligt er nu een hydrodynamisch model klaar. Voor de uitbreiding naar het morfodynamische model wordt nog gewacht op de implementatie van de morfologische module in DFlow-FM, zoals beschreven in het plan van aanpak. Voor het lokale model wordt er wel gewerkt aan de morfodynamische modellering, met Delft3D (Sed-online versie). Er is een Msc. Thesis geleverd, waarin de resultaten m.b.t. de schematisatie van getij-aandrijving, de ruimtelijke variatie van de sedimentsamenstelling, en de setting van de fysische parameters in het model zijn beschreven. Deze resultaten zullen ook van belang zijn voor het grote model later. Het lokale model wordt ook door een Postdoc gebruikt om onderzoek te doen naar het morfologisch evenwicht van Waddenzee bekkens, de resultaten zullen later (in 2015) worden gepubliceerd in een journal paper.

3. Voorbereiden van 4 pilots ism Kustlijnzorg

Voorbereiden van 4 pilots ism Kustlijnzorg, via KBA: in nauwe afstemming met boven genoemde partijen en DPW is aan de voorbereidingen van pilots gewerkt ten behoeve van de ontwikkeling en planning van een ontwerp- en inpassingsplan voor de periode 2015-2220.

Publicaties