Project

TU-17004 Teelt de grond uit Fruit

De Nederlandse vollegrondstuinbouw moet continu blijven innoveren om haar leidende positie te behouden.

De PPS Teelt de grond uit heeft in de eerste programmaperiode (2009-2013) laten zien dat telen los van de grond nieuwe mogelijkheden schept voor telers van appel en blauwe bes om tot potentieel rendabele systemen te komen terwijl ook duurzamer geproduceerd kan worden.

In de tweede programmaperiode (2014-2017) heeft het onderzoek voor appel, peer en blauwe bes zich gericht op de verdere systeemontwikkeling voor deze langjarige teelten (> 5 jaar). De goede perspectieven op rendabiliteit en duurzaamheid zijn voor deze teelten bevestigd.

Teelt de grond uit Fruit zal in 2018 onderzoek doen naar de volgende overgebleven wetenschappelijke vragen:

  • Blijven de gewassen appel en blauwe bes in de betreffende systemen met een beperkt wortelvolume voldoende lang productief?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor scheut- en vruchtgroeiregulatie via de watervoorziening in de sleuventeelt met peer?
  • Kan bij blauwe bes de verwachting dat de stikstofuitspoeling beneden de 25 kg N/ha/jaar kan blijven, ondanks het niet recirculeren of hergebruiken van het drainwater, worden bevestigd met jaarrond monitoringgegevens.

Voor het beantwoorden van deze vragen is meerjarig onderzoek nodig. Dit onderzoek in 2018 geldt als overbrugging tot een nieuwe aanvraag kan worden gedaan voor de periode 2019 tot en met 2021.

Publicaties